หลักสูตร Train the Trainer Program

จำนวนคนดู 265 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักสูตร Train the Trainer Program
หลักการและเหตุผล

              ในโลกของการแข่งขันธุรกิจที่รุนแรงเช่นนี้ พนักงาน คือ หัวใจหลักของการสร้างงานและการขับเคลื่อนองค์กร การสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมทั้งทักษะความชำนาญให้แก่พนักงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ฉะนั้น วิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก ต้องสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของพนักงานให้สามารถสร้างงานและการเติบโตของธุรกิจด้วยเหตุนี้ จุดเริ่มต้นที่จะนำพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ คือ วิทยากร และการเป็นวิทยากรหรือนักฝึกอบรม ถือเป็นบุคคลสำคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ไปสู่จุดสูงสุด

            หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาให้เป็นวิทยากรหรือนักฝึกอบรม ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องหลักสูตรและการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองให้เป็นนักฝึกอบรมที่ดี รวมทั้งการทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาความมั่นใจให้เป็นนักฝึกอบรม เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องการเป็นนักฝึกอบรมที่ดีได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเป็นวิทยากรหรือนักฝึกอบรมที่องค์กรต้องการ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การวางแผนและการเตรียมตัวที่ดีก่อนการฝึกอบรม

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นวิทยากร การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ การตอบคำถามและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการฝึกอบรม

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างตนเอง ให้เป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.กรอบแนวคิดเรื่องการฝึกอบรมและการเป็น Trainer ที่ดี

2.ขั้นตอนการฝึกอบรม

    2.1ก่อนการฝึกอบรม

         •การวางแผนและการเตรียมตัวอย่างมีประสิทธิภาพ

          -เป้าหมายของการสอน และ การนำเสนอ

          -สำรวจตนเอง: ขีดความสามารถ คุณสมบัติ บุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน

          -สำรวจผู้เข้าอบรม: การวิเคราะห์ และ ประเมินความสามารถของผู้ฟัง

        •การพัฒนา และ การเตรียมเนื้อหา

         -วัตถุประสงค์ของเนื้อหา

         -โครงสร้างของเนื้อหา

         -การเตรียมเนื้อหาการพูดและสื่อการสอนให้น่าสนใจ

        •กิจกรรม ฝึกปฏิบัติจริง (1): การเตรียมตัวพร้อมเทคนิคเพิ่มเติม

     2.2 ขณะฝึกอบรม

     •การสอนอย่างเข้าใจและเข้าถึงพนักงาน

     •การสื่อสารที่ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ของการอบรม

     •เทคนิคการใช้สื่อในการนำเสนอ

    •การสร้างความน่าสนใจให้ผู้เข้าอบรมรู้สึกสนุกตลอดเวลา

    •เทคนิคการตอบข้อซักถาม

    •การปรับเปลี่ยนเนื้อหา อย่างทันทีทันใดให้เหมาะกับสถานการณ์

    •กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ (2): การสื่อสารในการอบรม พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม

    2.3 หลังการฝึกอบรม

     •การประเมินผลการอบรม

     •การปรับปรุงพัฒนา

3.กลเม็ดการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ

4.องค์ประกอบ หรือ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสอน

5.สรุป คำถามและคำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ราคาหลักสูตรออนไลน์

อบรม 1 ท่าน ราคา 1,900 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ

อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,500.- บาท/ท่าน

วิทยากร

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณมีนา
เบอร์โทรศัพท์ :086-318-3151-2
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Train the Trainer Program
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, ฝึกอบรม, ้hipotraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

หัวหน้างานเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หัวหน้างานจึงเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือ แนะนำการปฎิบัติงานให้เป็นไปอยางถูกต้องและปลอดภัย คอยควบคุมป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะปฎิบัติงาน ถ้าหัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจในหลักก
ชัยมงคล(อาจารย์ดล)