หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและ จัดทำรายงานการประชุม

รหัสหลักสูตร: 63556

จำนวนคนดู 648 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

         ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมทั้งในรูปแบบที่เป็นและไม่เป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมความคิด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในการปฏิบัติงานว่าใครทำอะไร อย่างไร มีความคืบหน้าอย่างไร มีการเสนออะไร มีมติในเรื่องใดว่าอย่างไร และแสดงถึงข้อเท็จจริงเหตุผลการพิจารณาของที่ประชุม หรือแสดงถึงผลงานที่ได้ดำเนินการมาแล้ว รายงานการประชุมจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือในการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายว่าได้ดำเนินการอย่างไร และเพื่อแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติต่อไป

         ในหลักสูตรนี้จะอบรมให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นธุรการ หรือเลขานุการในที่ประชุม ได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ วิธีการจด และสรุปรายงานการประชุม ทั้งในรูปแบบการประชุมที่ เป็นทั้ง International Meeting และ Local Meeting ให้สามารถจด และสรุปเนื้อหารการประชุมได้ครอบคลุม ตรงประเด็น ทำให้การประชุมนั้นไม่สูญเปล่า

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการบริหารงานประชุมอย่างละเอียด

2.เรียนรู้เทคนิคการบริหารงานประชุมตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการประชุม

3.ฝึกฝนการร่างวาระการประชุม การจดบันทึก การเขียนรายงานการประชุมหลากหลายรูปแบบ

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานประชุมอย่างมีประสิทธิภาพภายใน ระยะเวลาอันรวดเร็ว


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานประชุม

2.คุณสมบัติและหน้าที่ของเลขานุการหรือธุรการในที่ประชุม

3.การประชุมแบบทางการ และไม่เป็น

4.รูปแบบของรายงานการประชุม

5.การจดบันทึกการประชุม

    -การจดละเอียดทุกคำพูดของผู้เข้าประชุม

    - การจดย่อเรื่องเฉพาะประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญ

    -การจดสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผล

6.หลักการเขียนรายงานการประชุม

    -ใจความสำคัญ

    -ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน

    -การเรียงลำดับวาระการประชุม

    -การเขียนคำพูดโต้แย้ง

    -การเขียนข้อมูลเป็นตัวเลข จำนวนเงิน สถิติ

    -การเขียนเวลา การติดตาม และสถานการณ์ดำเนินการของแต่ละวาระการประชุม

7.คำศัพท์ สำนวน ภาษาทางธุรกิจที่ควรศึกษา

8.สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียนรายงานการประชุม

9.สรุปประเด็นปัญหาในการเขียนรายงานการประชุม และวิธีการแก้ไขเพื่อพัฒนาการในการจด

และสรุปรายงานประชุม

10.กรณีศึกษา และถามตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โปรโมชั่นสุดพิเศษ...!!! วันที่ - 30 เมษายน 2564

ลงทะเบียน 1 ท่าน ท่านละ 3,900.-บาท

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500.-บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 2,900.-บาท

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, ฝึกอบรม, ้hipotraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด