หลักสูตร จุดไฟ..หัวใจพนักงานขาย

จำนวนคนดู 299 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

           สภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจอะไรก็ตาม แต่เหนือสิ่งอื่นใด พนักงานภายในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานขายจะต้องมีขวัญและกำลังใจที่ดี ต้องสร้างพลังและมุ่งมั่น หรือพยายามที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ขวัญและกำลังใจที่ดีของพนักงานขายทุกคน ทั้งนี้ จะต้องเกิดจากการที่พนักงานขายต้องรู้จักสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเสียก่อน

          หลักสูตรนี้ ต้องการให้พนักงานขายเกิดการพัฒนาความคิด พลังใจ เพื่อมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานขายของตนเอง ตลอดจนเพื่อปลุกพลังนักขายให้สามารถเป็นนักขายมืออาชีพในสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดพลังสร้างไฟในใจเพื่องานขายของพนักงานขาย

2.เพื่อกระตุ้นให้พนักงานขายเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อการสร้างขวัญและกำลังใจของตนเอง

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Session 1 มองตน สะท้อนตน

1.กิจกรรม มองตน มองจิต สะท้อนความนึกคิด

2.เป้าหมายในงาน และ เป้าหมายในชีวิต

3.กิจกรรม Workshop: การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน

4.ทำอย่างไรจึงจะเป็น “สุดยอดพนักงานขาย” ที่องค์กรต้องการ

5.หลักการทำงานอย่างมีความสุข

6.ความภาคภูมิใจ ในองค์กร และ Brand

Session 2 ศักยภาพของพนักงานขาย

7.Competency หรือ ความสามารถ หรือ ศักยภาพของพนักงานขายที่ต้องมี

a.ความรู้

b.ทักษะ

c.ทัศนคติ

8.กิจกรรม Workshop: สุดยอดพนักงานขาย บนพื้นฐานแห่งความสุข

9.การสร้างแรงจูงใจ และ พลังให้ตนเอง (ขาย ขาย และ ขาย)

10.กิจกรรม Workshop: การสร้างแรงจูงใจ และ พลังให้ตนเอง

11.มองปัญหา อุปสรรค และ ความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน

12.ความสำคัญของ ความรัก และ ความผูกพันต่อองค์กร

13.สรุป คำถามและคำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โปรโมชั่นสุดพิเศษ...!!! วันที่ -28กุมภาพันธ์2564

ลงทะเบียน 1 ท่าน ท่านละ 3,900.-บาท

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500.-บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 2,900.-บาท


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, ฝึกอบรม, ้hipotraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด