การพัฒนา “ทัศนคติเชิงบวก” สู่ “ความคิดสร้างสรรค์” สร้าง “ทีมงาน”

จำนวนคนดู 58 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้พฤติกรรมในการทำงานร่วมกันของตนเอง และของเพื่อนร่วมงาน พร้อมเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์

2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีทัศนคติเชิงบวกในการเป็นผู้ให้และผู้รับความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานอย่าเหมาะสม

3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และเกิดทัศนคติที่ดีต่องานองค์กร และเพื่อนร่วมงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม (Course outlines)

เกมส์ การละลายพฤติกรรม

มาตรฐานนักปฏิบัติการยุคใหม่

การเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และจิตสำนึกที่ดี

แบบทดสอบ : การรู้จักตนเอง

การพัฒนาศักยภาพด้าน “ภาพลักษณ์ยุคใหม่”

แบบทดสอบ : เคล็ดลับความสำเร็จ

ประเมินกลุ่มด้านศักยภาพ “ภาพลักษณ์ยุคใหม่และมืออาชีพ”

นำเสนอผลประเมินกลุ่ม ประกอบ การวิเคราะห์

สร้างความเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญในการเสริมสร้าง “ความคิดสร้างสรรค์

จัดกิจกรรมกลุ่ม “ความคิดสร้างสรรค์”

นำเสนอผลของทีมงาน ประกอบ และการประเมิน


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนา “ทัศนคติเชิงบวก” สู่ “ความคิดสร้างสรรค์”, ทัศนคติเชิงบวก, สร้างสรรค์ทีมงาน, ทีมงาน, พัฒนาตัวเอง, การพัฒนาทีมงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด