สัมมนา Online : การบริหารงานขายและการทำงานเป็นทีม

จำนวนคนดู 105 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ในยุคแห่งความท้าทายและการขายที่เปลี่ยนไป การเข้าถึงและดูแลลูกค้าเป็นเรื่องที่ต้องการความเอาใจใส่มากกว่าเดิม การค้นหาลูกค้าใหม่เพื่อให้การขายมีประสิทธิภาพและถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง อย่างไรก็ตาม กุญแจดอกสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้านั้นเป็นคำตอบที่ดีที่สุด ถ้าพนักงานขาดซึ่งเป้าหมายในการทำงานและทำให้การทำงานเป็นไปในลักษณะที่ไม่สามารถหวังผลได้อย่างเต็มที่ ผลที่ตามมาคือองค์กรไม่สามารถได้ผลลัพธ์ของงานอย่างเต็มความสามารถของพนักงาน

ดังนั้น หลักสูตรนี้ได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มองถึงเป้าหมายในการทำงานที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพและสามารถทุ่มเทการทำงานได้อย่างเห็นผล เพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของตนเองและองค์กร การบริหารงานขายแบบเชิงรุก ไม่ได้หมายถึงเรื่องการขายเพียงอย่างเดียว แต่รวมเป้าหมายของการเสนอขายทุกครั้งที่ต้องสามารถปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ นั่นคือ ลูกค้าคือเป้าหมายทางการขายที่สำคัญ หัวใจของการบริหารทีมและการทำงานร่วมกันก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ เพราะพนักงานคือกลไกหลัก หากขาดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และการทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้ว เป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง อาจต้องใช้เวลาที่ยาวนานกว่าปกติ หลักสูตรนี้จะบอกเล่าถึงวิธีการและเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ การบริหารการขายแบบมืออาชีพ การเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า การแก้ไขปัญหาลดข้อโต้แย้งลง ท้ายสุดคือการนำเสนอและปิดการขายแบบเชิงรุก หรือก็คือเป็นการบริหารการขายแบบเชิงรุกนั่นเอง

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ


- สำหรับพนักงานขายที่ต้องการเพิ่มทักษะความรู้ ในด้านเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการขาย 

- สำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มยอดขายในแต่ละช่วงการตลาด ให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 

- สำหรับหัวหน้างานที่ต้องการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปถ่ายทอดให้ทีมงาน เพื่อนำเสนอการขายแบบเชิงรุกแก่ลูกค้า

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามการสร้างยอดขาย

2. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงเทคนิคการนำเสนอเพื่อเข้าถึงคำว่า “มืออาชีพ” 

3. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกผ่านแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อสร้างเส้นทางในการทำงานอย่างมีเป้าหมายได้ 

4. ผู้เข้าอบรมจะสามารถวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มเส้นทางในการหาลูกค้าใหม่ได้ 

5. ผู้เข้าอบรมมีทักษะเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเจรจาโน้มน้าวลูกค้าได้อย่าง 

ชาญฉลาด

6. เพื่อเพิ่มเทคนิคการขายเชิงรุกให้เข้ากับพฤติกรรมลูกค้าในยุคปัจจุบัน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

Part 1 ทัศนคติบวกสร้างงานเชิงรุก

- การสร้างทัศนคติเชิงบวกให้มีความสำคัญมากกว่าอุปสรรคด้านความคิด 

- การเปลี่ยนจากคิดเป็นลงมือทำ 

- โลกของการขายในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

 - จิตวิทยาสำหรับการเป็นนักขาย 

- Perspective 

Part 2 ขั้นตอนการเตรียมคำถามและคำตอบล่วงหน้าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับลูกค้า 

Step 1: การตั้งคำถามปูทาง เพื่อขอข้อมูลลูกค้า (Know your Customer) 

Step 2: การตั้งคำถามเพื่อรู้ปัญหาที่แท้จริงของลูกค้า 

Step 3: การตั้งคำถามเพื่อสะกิดใจลูกค้าถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น 

Step 4: การตั้งคำถามเพื่อตอกย้ำให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อ 

กระบวนการขายแบบเชิงรุก 

· Prospecting การแสวงหาผู้มุ่งหวัง 

· Appointment การนัดหมายเพื่อเข้าพบ 

· Approach การเข้าพบเพื่อเปิดใจ 

· Fact & Finding การค้นหาข้อมูลและข้อเท็จจริง 

· Presentation การนำเสนอสินค้า 

· Answering Objection การตอบข้อโต้แย้ง 

· Closing Sales การปิดการขาย 

· Follow up การติดตามการขาย 

การเพิ่มจำนวนลูกค้าเพิ่มยอดขาย Up-selling 

Part 3 การเตรียมยุทธวิธีการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 

- การสร้างประเด็นความสนใจ 

- การชี้ประเด็นให้เห็นผลประโยชน์ 

- บอกถึงประเด็นราคาและเงื่อนไข 

- อธิบายประเด็นเหตุผลและการยอมรับ 

- โน้มน้าวประเด็นเพื่อการตัดสินใจซื้อ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การบริหารงานขายและการทำงานเป็นทีม, การบริหารงานขาย, การทำงานเป็นทีม, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี