การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน Internal Audit

จำนวนคนดู 313 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน Internal Audit

หลักการและเหตุผล :

        หน่วยงานในปัจจุบันที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 นั้น  จะต้องรักษาพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  และกำหนดให้ต้องทำการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Audit) เป็นประจำทุกปี คณะผู้ตรวจประเมินจะต้องทำการตรวจสอบระบบให้ครบทุกข้อกำหนด โดยจัดทำจัดเก็บบันทึกไว้ให้ผู้ตรวจสอบด้วย  ข้อกำหนดนี้ต้องมีการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินภายในและทำการทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน  ISO19011   หลักสูตรนี้วิทยากรจะถ่ายทอดความรู้ หลักการสำคัญ เทคนิคการตรวจประเมินตามหลักสูตรมาตฐานและทดสอบผู้เรียน  หลังสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองคุณสมบัติผู้ตรวจ Internal Auditor จึงจะสามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในได้    

วัตถุประสงค์

1.เพื่อทบทวนความเข้าใจในรายละเอียดของข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการตีความ/ประเด็นอย่างถูกต้อง

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและเทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายในขององค์กรอย่างละเอียด ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้ทันที หลังจากผ่านการฝึกอบรม


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001: 2015 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน

2.หลักการและการเตรียมการสำหรับการตรวจประเมิน

3.เทคนิคการตรวจประเมินและการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพ

4.การจัดระดับความรุนแรงของข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

5.การปฏิบัติการตรวจประเมิน

6.การจัดทำรายงานการตรวจประเมิน

7.การตอบคำขอ และการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

8.การติดตามผลการดำเนินการแก้ไข

9.การสรุปผลการดำเนินการตรวจประเมิน

10. การวิเคราะห์ข้อกำหนด


วิทยากร

นางสาวอัญนิฏฐ์ จิรเมธธนกิจ (อ.แอน)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การพัฒนาตนเอง, งานประเมิน, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน)

อ.แอน เป็นวิทยากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดสูง มีเทคนิคการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เร็ว Learning by Doing

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าเรียนต้องมีพื้นฐานข้อกำหนด ISO9001:2015 มาก่อน


ระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน คณะผู้ตรวจประเมิน คณะกรรมการ ISO  

ผู้สนใจทั่วไป ผู้ต้องการเพิ่มมูลค่าในงานอาชีพ

ผู้รองาน นักศึกษาจบใหม่

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,900.00 บาท *** ยินดีให้ทุนเรียนแก่ ผู้รองานที่เป็นนักศึกษาจบใหม่  เรียนฟรีถ้าสอบผ่าน ***   รับเงินคืนภายใน 7 วันหลังแจ้งผลการสอบผ่าน


เมื่อชำระก่อนวันเรียนไม่ต่ำกว่า 7 วัน  รับส่วนลด 500 บาท ชำระเพียง 1,400 รวม Vat 7%   (สำหรับองค์กร หักภาษีณ ที่จ่าย 3% ราคาสุทธิ = 1,456 บาท )

เรียน เป็นกลุ่ม 2 คน ชำระ 1,200 ต่อท่าน รวม Vat 7%           2 คน รวม 2,400 บาท    ( ราคาสุทธิ =  2,332.71 บาท )

             กลุ่ม 3-5 คน ชำระ 1,000 บาทต่อท่าน รวม Vat 7%  5 คน รวม 5,000 บาท   ( ราคาสุทธิ = 4,860  บาท )

             กลุ่ม 6-10 คน ชำระ 800 บาทต่อท่าน รวม Vat 7%   10 คน รวม 8,000 บาท  ( ราคาสุทธิ = 7,775.70  บาท )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ประสานงาน:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน Internal Audit
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: การตรวจประเมิน, ระบบคุณภาพ, Internal Audit, ISO 9001:2015, Internal Auditor, ผู้ตรวจประเมิน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด