การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน Internal Audit

รหัสหลักสูตร: 63880

จำนวนคนดู 1486 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน Internal Audit
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 27 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 16 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 24 มิถุนายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 44 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 27 กรกฎาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 77 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล :

        หน่วยงานในปัจจุบันที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 นั้น  จะต้องรักษาพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  และกำหนดให้ต้องทำการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Audit) เป็นประจำทุกปี คณะผู้ตรวจประเมินจะต้องทำการตรวจสอบระบบให้ครบทุกข้อกำหนด โดยจัดทำจัดเก็บบันทึกไว้ให้ผู้ตรวจสอบด้วย  ข้อกำหนดนี้ต้องมีการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินภายในและทำการทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน  ISO19011   หลักสูตรนี้วิทยากรจะถ่ายทอดความรู้ หลักการสำคัญ เทคนิคการตรวจประเมินตามหลักสูตรมาตฐานและทดสอบผู้เรียน  หลังสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองคุณสมบัติผู้ตรวจ Internal Auditor จึงจะสามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในได้    

วัตถุประสงค์

1.เพื่อทบทวนความเข้าใจในรายละเอียดของข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการตีความ/ประเด็นอย่างถูกต้อง

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและเทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายในขององค์กรอย่างละเอียด ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้ทันที หลังจากผ่านการฝึกอบรม


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001: 2015 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน

2.หลักการและการเตรียมการสำหรับการตรวจประเมิน

3.เทคนิคการตรวจประเมินและการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพ

4.การจัดระดับความรุนแรงของข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

5.การปฏิบัติการตรวจประเมิน

6.การจัดทำรายงานการตรวจประเมิน

7.การตอบคำขอ และการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

8.การติดตามผลการดำเนินการแก้ไข

9.การสรุปผลการดำเนินการตรวจประเมิน

10. การวิเคราะห์ข้อกำหนด


วิทยากร

นางสาวอัญนิฏฐ์ จิรเมธธนกิจ (อ.แอน)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การพัฒนาตนเอง, งานประเมิน, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน)

อ.แอน เป็นวิทยากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดสูง มีเทคนิคการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เร็ว Learning by Doing

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าเรียนต้องมีพื้นฐานข้อกำหนด ISO9001:2015 มาก่อน


ระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน คณะผู้ตรวจประเมิน คณะกรรมการ ISO  

ผู้สนใจทั่วไป ผู้ต้องการเพิ่มมูลค่าในงานอาชีพ

ผู้รองาน นักศึกษาจบใหม่

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ประสานงาน:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน Internal Audit
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: การตรวจประเมิน, ระบบคุณภาพ, Internal Audit, ISO 9001:2015, Internal Auditor, ผู้ตรวจประเมิน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด