หลักสูตร Finance for Non – finance

รหัสหลักสูตร: 63917

จำนวนคนดู 991 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หลักการและเหตุผล

            การที่จะเข้าใจถึงเรื่อง “Finance” นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้บริหาร ในหลายๆ องค์กร มักตกม้าตายเมื่อต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน เพราะการที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินได้อย่างดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์งบการเงิน การหาอัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน และ อื่น ๆ หากผู้บริหารที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน ขาดซึ่งความความสามารถเหล่านี้ ย่อมสร้าง ผลเสีย มากกว่า ผลดี อย่างแน่นอน

           หลักสูตรนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน หรือ ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินให้มากยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน รวมถึง การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน โดยตลอดระยะเวลาการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ จนสามารถเรียนรู้และต่อยอดได้ด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินอย่างลึกซึ้ง

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนทางเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุนได้

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 เตรียมความพร้อม....สู่การ Finance for Non-finance มืออาชีพ

  1.บทบาทและหน้าที่ของ Finance for Non-finance

  2.เป้าหมายขององค์กรที่ Finance for Non-finance ต้องคำนึงถึง

  3.ขอบเขตการบริหารงานทางการเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน

    •การวิเคราะห์งบการเงิน

    •การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

    •การตัดสินใจจากการลงทุน

    •การนำความรู้ด้านการเงินไปประยุกต์ใช้ในฝ่ายงานของตน

  4.เรียนรู้และเข้าใจวงจรบัญชีแบบง่าย ๆ

  5.บัญชี 5 หมวด และ การบันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีคู่

  6.กิจกรรม Workshop เรียนรู้ เข้าใจ การเป็น Finance for Non – finance อย่างถ่องแท้

Module 2 วิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร 

  7.ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน

  8.การวิเคราะห์งบการเงิน 3 สหาย

    •งบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) (Balance Sheet B/S)

    •งบกำไรขาดทุน (Profit & Loss Statement P/L)

    •งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement C/F)

  9.กิจกรรม วิเคราะห์งบ 3 สหาย

  10.การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common - Size)

  11.การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวนอน (Horizontal Analysis)

Module 3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน

  12.การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4 สหาย สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน

    •อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

    •อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Leverage Ratio or Financial Ratio)

    •อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)

    •อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Efficiency Ratio)

  13.กิจกรรม ฝึกวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4 สหาย

  14.มูลค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา (Time Value of Money)

    •มูลค่าเงินในอนาคต (Future Value)

    •มูลค่าเงินในปัจจุบัน (Present Value)

    •ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหา Future Value และ Present Value ให้ได้ภายใน 10 วินาที

  15.กิจกรรม วิเคราะห์มูลค่าเงิน....เพื่อหาผลตอบแทนจากการลงทุน

  16.การค้นหาจุด.... เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด

    •Net Present Value (NPV)

    •Internal Rate of Return (IRR)

    •การคำนวณระยะเวลาการคืนทุน Payback Period (PBP)

    •ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหา NPV และ IRR ให้ได้ภายใน 10 วินาที

  17.กิจกรรม ค้นหาจุด....เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด

  18.การคำนวณหา จุดคุ้มทุน Break Even Point (BEP)

  19.ศัพท์ทางการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน และ เรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต้องรู้ เช่น แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางการเงิน

  20.สรุป ถาม - ตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การเงินการบัญชี, ผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี, Finance for Non-finance, Finance, อบรมสัมมนา, อัตราส่วนทางการเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด