หลักสูตร หัวหน้ากับการพัฒนาพนักงาน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมาย และ ไม่มีข้อผิดพลาด

จำนวนคนดู 289 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

           บทบาทที่สำคัญของหัวหน้าอย่างหนึ่งในการทำงานคือการพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะการพัฒนาพนักงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างปฏิบัติงาน แต่ภารกิจนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่หัวหน้าทุกคนจะสามารถทำได้ เพราะหัวหน้าที่ต้องพัฒนาพนักงานต้องอาศัยความรู้ ทักษะ ร่วมถึงเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเข้ามาพัฒนาพนักงานให้ทำงานได้อย่างลุล่วงตามเป้าหมาย

    หลักสูตรนี้…จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาพนักงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดข้อผิดพลาด ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการวางแผนขั้นตอนการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง ยังได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop ที่ประยุกต์ขึ้นเพื่อให้ผู้แต่ละกลุ่ม และ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้าที่ต้องพัฒนางานพนักงาน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการปรับสไตล์ผู้นำให้เข้ากับลูกน้องแต่ละคน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวางแผนขั้นตอนการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบด้วยหลัก PDCA

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาพนักงานทำงานไม่มีข้อผิดพลาด

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเอง


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

Module 1: เรียนรู้...เข้าใจ หลักการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพ

1.บทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้าที่ต้องพัฒนาพนักงาน

2.ความเข้าใจเรื่องลูกน้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย

•พฤติกรรมการต่อต้านและการให้ความร่วมมือ

•เหตุผลจูงใจลูกน้อง

•รูปแบบการเรียนรู้ของลูกน้อง

3.การพัฒนาศักยภาพของพนักงานตาม Competency

4.กิจกรรม Workshop: เข้าใจลูกน้อง ค้นหาสิ่งที่ต้องพัฒนา

5.สไตล์หัวหน้า 4 ประเภทกับการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพ

6.วิธีการปรับสไตล์หัวหน้าให้เข้ากับลูกน้องแต่ละคน

7.กิจกรรม Workshop : ค้นหาสไตล์ของหัวหน้าเพื่อพัฒนาพนักงานอย่างตรงจุด

Module 2: สรรค์สร้างวิธีการพัฒนาพนักงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อผิดพลาด

8.สุดยอด 4 เครื่องมือที่หัวหน้าจำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาพนักงาน

•การสั่งงาน มอบหมายงาน

•การสอนงาน / การพัฒนา

•การติดตามงาน

•การประเมินผลงาน

9.วางแผนขั้นตอนการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบด้วยหลัก P D C A

10.กิจกรรม Workshop: การแผนพัฒนาพนักงานให้ทำงานอย่างถูกต้อง

11.วิธีการตั้งเป้าหมายให้ลูกน้องทำงานตรงตามวัตถุประสงค์

12.เทคนิคการพัฒนาพนักงานให้ทำงานอย่างถูกต้อง ไม่ผิดไม่พลาด

•การฝึกฝนให้ลูกน้องตั้งเป้าหมายในการทำงานเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ

•การฝึกฝนให้ลูกน้องสามารถมองภาพใหญ่ และ รายละเอียดของงาน

•การฝึกฝนให้ลูกน้องการจัดลำดับความสำคัญของงาน

•การฝึกฝนให้ลูกน้องวิเคราะห์จุดวิกฤติ และ จุดผิดพลาดของงาน

13.การพัฒนาลูกน้องกล้าเผชิญและใช้ปฏิภาณไหวพริบในการปัญหา

14.เทคนิคอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ลูกน้องทำงานไม่มีข้อผิดพลาด

15.กิจกรรม Role play : การพัฒนาพนักงานให้ทำงานไม่มีข้อผิดพลาด

16.วิธีการสร้างให้พนักงานมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการทำงานของตนเอง

17.การวิเคราะห์และปรับปรุงข้อผิดพลาดในการทำงานของพนักงานไม่ให้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก !!!

18.สรุป คำถามและคำตอบ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, หัวหน้า/ผู้บริหาร, ้hipotraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด