กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ( Effectiveness Management of Workforce Analysis and Planning)

จำนวนคนดู 107 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

( Effectiveness Management of Workforce Analysis and Planning)


อัตราการลาออกสูง ? .. จำนวนคนทำงานเกินจำนวนงาน ?

 ชั่วโมงงานเกินคน ? องค์กรจำกัดงบประมาณ ?

 พนักงานรุ่นเก่าขาดความคล่องแคล่วเทคโนโลยี ? พนักงานรุ่นใหม่ขาดทักษะความสามารถ ?

 หลักสูตรนี้ เป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจต้นทางการวางแผนวิเคราะห์อัตรากำลังคน(Workforce Analysis) 

เทคนิคการนำทิศทางเป้าหมายองค์กร(Strategic Direction)มาพัฒนาอัตรากำลังคน

 Workshopจัดทำแผนงานวางอัตรากำลังคน(Workforce Plan) เพื่อเป็นแนวทางไปใช้จริงในการวางแผน

ในแต่ละภาคธุรกิจของตนเอง

วัตถุประสงค์

1.เข้าใจแนวทางการวางคนให้ตรงกับเป้าหมายธุรกิจ

2.เข้าใจหลักการวางแผนอัตรากำลังคนให้ตรงกับสถานการณ์องค์กร

3.คัดสรรบุคลากรตรงตามตำแหน่งและตามความสามารถจริง

4.วิเคราะห์วางแผนพัฒนากำลังคนได้ตามเป้าหมายและงบประมาณ

5.วางแผนพัฒนาสร้างคนเก่งและผู้สืบทอดงานในระยะยาว


หัวข้ออบรมสัมมนา
ตัวอย่างหัวข้ออบรม...

  1.  แนวทางวางแผนกำลังคนกับการกำหนดทิศทางและเป้าหมายองค์กร (Strategic Direction)
  2.  ขั้นตอนการวิเคราะห์กำลังคนในระยะสั้น-ระยะยาว (Workforce Analysis) 
  3.  เทคนิคการวางคนให้เข้ากับเป้าหมายสมรรถนะองค์กร (Competency) 
  4.  เทคนิคสรรหาคัดเลือกสัมภาษณ์ทดสอบบุคลากรใหม่ให้ตรงใจองค์กร(Recruitment & Selection) 
  5.  เทคนิคค้นหาศักยภาพคนเก่งวิเคราะห์หาความแตกต่างบุคลากร (Gap Analysis)
  6.  เทคนิคจัดทำตารางวางแผนงานอัตรากำลัง (Workforce Planning)
  7.  เทคนิคการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Management)
  8.  เทคนิคการบริหารผลงานเพื่อการพัฒนา (Performance Management)
  9. Case Study : Workforce Planning
  10.  Practitioner Sharing : Workforce Analysis ,Competency  

Sponsored
สัมมนา Online : การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)

บทนำ “การบัญชีต้นทุน Cost Accounting” เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนทางธุรกิ...

ดูรายละเอียด
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์การอบรม1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: วิเคราะห์อัตรากำลังคน, วางแผนงาน, workforce, planning, analysis, Competency