สัมมนา Online : ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ

จำนวนคนดู 172 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล

      การบริการถือเป็นหัวใจหลักในการทำงาน ทั้งการขาย การให้บริการหรือแม้แต่การติดต่อประสานงานต่างๆ เมื่อใดก็ตามที่ต้องให้บริการกับลูกค้าควรคำนึงถึงการส่งมอบประสบการณ์ในการบริการที่ดี เพราะจะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ จดจำ ตลอดจนบอกต่อกับบุคคลรอบข้างและเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรได้ ซึ่งการบริการที่ดีควรใช้ “ความใส่ใจ” ผสานกับ “ระบบ”ขององค์กรในการบริการ จึงจะสามารถเข้าใจ เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ดังนั้นหลักสูตร การบริการด้วยใจ จึงออกแบบมาเพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติศาสตร์และศิลป์ของการบริการด้วยใจโดยเน้นการใช้การสื่อสารทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

     1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของการสร้างประสบการณ์ในการบริการที่ดีแด่ลูกค้า 

     2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการในการสร้างการบริการที่ดีภายใต้การแสดงออกที่เหมาะสม 

     3. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการให้บริการต่อผู้เรียนและองค์กร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

    - ประเมินบุคลิกภาพรายบุคคล (Visual Personality Test) 

    - การบริการ ความสำคัญของการบริการเชิงรุก 

    - ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการบริการและการสื่อสาร 

    - ความสำคัญของผู้ให้บริการ 

    - คุณลักษณะพร้อมเทคนิคการให้บริการที่ดีจากภายใน 

    - ภาษากายผู้ให้บริการที่ควรและไม่ควรทำ 

    - การสร้างรอยยิ้มแบบ real smile 

    - เทคนิคการพูดในการให้บริการ 

    - เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบริการ (Communication) ด้านภาษากาย ได้แก่ การทักทาย กายทำความเคารพ การใช้ลักษณะมือ การใช้สายตา การแสดงสีหน้า การควบคุมสีหน้า การยิ้ม การนำเสนอ การเชิญ การนั่ง การยืน การเดิน มารยาทการใช้ท่วงท่าที่ควรทำและไม่ควรทำ และสื่อสารด้านภาษาพูด ได้แก่ ระดับเสียง โทนเสียง ความคล่องแคล่วความและไพเราะเหมาะสมในการพูดและเทคนิคการพูดให้น่าประทับใจกับบุคคล 8 ประเภท 

วิธีการสัมมนา Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

ระยะเวลาฝึกอบรม ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, ทักษะการให้บริการเชิงรุก, พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ, บริการ, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด