เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)

จำนวนคนดู 187 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการ ตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่ต้องการ


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาของหลักสูตร

1. การวิเคราะห์เส้นทางการผลิตสินค้าด้วยการสร้างสายธารแห่งคุณค่าการผลิต (Value Stream Mapping) เพื่อระบุสิ่งที่มีคุณค่าและสิ่งที่เป็นความสูญเปล่าที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอนการผลิตได้อย่างชัดเจน และตั้งเป้าหมายให้ลดลงหรือกำจัดให้หมดสิ้นไป

2. การวัดค่า Cycle time การผลิตสินค้าแต่ละชนิดอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง เพื่อทราบระยะเวลาการผลิตสินค้าต่อหน่วย และตั้งเป็นเวลาเป้าหมายในการผลิตสินค้าที่ชัดเจนต่อไป

3. หลักผลิตแบบสมดุลการผลิตในการออกแบบตารางวางแผนผลิตประจำวันสัปดาห์รายวันอย่างเหมาะสม เพื่อสามารถใช้ทรัพยากรการผลิตได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ซึ่งจะทำให้สามารถลดเวลาการผลิตนอกเวลาหรือ Over time ได้ และสามารถแทรกงานการผลิตได้ขึ้น รวมถึงการใช้วัตถุดิบและเครื่องจักรได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

4. ศึกษาและสร้างสูตรการผลิตสินค้า (Bill of Material : BOM) อย่างชัดเจน เพื่อนำไปสร้างตารางแผนการผลิตหลัก MPS (Master Production Schedule) และแผนการใช้วัตถุดิบ MRP (Material Resource Planning) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดฝ่ายวางแผนการผลิตที่มีหน้าที่ในการออกแบบและประสานงานการผลิตกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้าวัตถุดิบ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายรวมถึงฝ่ายขนส่งเพื่อให้เกิดการบูรณาการ (Integrated) ด้านการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างแท้จริง

5. ใช้หลักการการจัดลำดับงานและตารางการผลิต (Sequencing and Scheduling) ในการจัดลำดับงานการผลิตได้อย่างเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความพึงพอใจและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานให้กับลูกค้าได้

6. การใช้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ในการจัดการแบบลีน (Lean Tools) เพื่อกำจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการที่เป็นคอขวด (Waste in Bottom neck) เพิ่มความรวดเร็วในการไหลของวัตถุดิบและสินค้าให้มากขึ้น (Material Flow) รวมถึงสร้างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work) ให้เกิดความสมบูรณ์แบบ (Perfection) ขึ้น

7. สร้างแผนการผลิตหลัก (Master Production Schedule : MPS) ซึ่งจะเน้นไปในเรื่องของแผนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปหรือกลุ่มของสินค้าสำเร็จรูปตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการหรือจากการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถผลิตสินค้าและส่งมอบสินค้าได้อย่างครบถ้วน ลดการมี Dead Stock หรือสินค้าคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหวลง ทำให้การใช้พื้นที่หรือขนาดของโรงงานลดลงได้Sponsored
Class 5 วัน 5 คอร์ส ออนไลน์มืออาชีพ 97฿

คอร์สเรียนออนไลน์ สำหรับมือใหม่ ที่อยากขยับขยายวิชาความรู้เรื่องออนไลน์/✅เพจเฟสบุ๊ค และ...

ดูรายละเอียด
สร้างแผนพีอาร์และสื่อสารองค์กรให้ปฏิบัติได้จริง

ดีหรือไม่ ! ถ้าเราสามารถทำแผนประชาสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายและปฏิบัติได้จริง มีความคิดสร้าง...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการวางแผน, ควบคุมการผลิต, Production, Planning, Control, Planning and Control