เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)

จำนวนคนดู 89 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัญหา (Problem) คือ สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากภายในหน่วยงาน เช่น ปัญหาจากกระบวนการทำงาน ปัญหาจากคน ทุกๆปัญหานั้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงในการผลิตสินค้าหรือการบริการ แน่นอนในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสิ่งที่ตามมาคือ ต้นทุนที่สูงขึ้น (Cost) ผู้ที่มีหน้ารับผิดชอบโดยตรงคงหนีไม่พ้น พนักงานหน้างาน (Operators) และหัวน้างานในแต่ละแผนก (Leader) เพราะคนสองกลุ่มนี้จะเข้าใจในปัญหาหน้างานได้ดีที่สุด


ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาหน้างานนั้นจะต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยผ่านกระบวนการคิดหาสาเหตุ (Idea finding) การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis (RCA) ที่มาของปัญหาต่างๆ จากสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution finding) เพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Key Benefits)

   1. รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน

   2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

   · ปัญหาคืออะไร

   · ประเภทของปัญหา

   · สาเหตุของปัญหา

   · การวินิจฉัยสาเหตุของปัญหา

            - Genba (พื้นที่จริง)

            - Genbutsu (งานที่เกิดปัญหา)

            - Genjisu (สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลจริง)

            - Workshop การค้นหาและคัดเลือกปัญหาและเลือกข้อมูล

   · การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหา

            - 5W1H

            - Why-Why Analysis

            - Work flow Analysis

            - 7 QC tools

            - Workshop การเลือกใช้เครื่องมือ

· การตัดสินใจในการแก้ปัญหา และการติดตามประเมินผล


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) พนักงานระดับ Operator /Office


รูปแบบการอบรม (Methodology) การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน, Problem Solving and Data Analysis, Problem Solving, Data Analysis, แก้ปัญหาที่หน้างาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด