Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 109 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บทนำ

Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการดำเนินการของระบบ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 อยู่แล้วและต้องการควบรวมการทำ Internal Audit ของระบบการบริหารคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลเข้าด้วยกันเพื่อให้การตรวจติดตามภายในได้รับผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาและการใช้บุคลากรที่คุ้มค่าครอบคลุมข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ซึ่งมีโครงสร้าง 10 ข้อกำหนดแบบเดียวกัน

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการอบรมบุคลากรให้เข้าใจถึงเทคนิคการควบรวม Internal Audit ของทั้ง 2 ระบบและให้ความสำคัญกับเทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit การจัดทำ Audit Check Lists ที่ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ในองค์กรตามข้อกำหนดของทั้งสองระบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดที่เป็นประเด็นเดียวกันและเป็นข้อกำหนดเฉพาะด้านอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เทคนิคการเลือกทีมผู้ตรวจติดตามภายใน เทคนิคการลงมือการตรวจติดตามภายในทั้งการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานจริง เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ณ สถานที่ทำงานจริง เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบเอกสารสารสนเทศและบันทึกคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีนัยสำคัญ เทคนิคการพิจารณาออก CAR หรือ PAR เทคนิคและวิธีการเขียนใบ CAR และ PAR วิธีการแก้ไขปรับปรุงเมื่อได้รับ CAR หรือ PAR วิธีการปิด CAR และ PAR เทคนิคการจัดทำรายงานผลการตรวจติดตามภายใน พร้อมทั้งเทคนิคการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และครบถ้วนสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เช่นการจัดทำ Audit Check Lists เทคนิคการพิจารณาออก CAR หรือ PAR และเทคนิคการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานสากล

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในหลักการเดียวกันและชุดเดียวกันมาทำหน้าที่ในการตรวจติดตามภายในทั้งสองระบบในเวลาเดียวกัน เพื่อลดข้อโต้แย้ง และเกิดการยอมรับในการออก CAR หรือ PAR เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนตามข้อกำหนด

3. เพื่อสร้างความมั่นใจและบรรลุผลสำเร็จในการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวม Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ทั้งสองระบบให้กับบุคลากรที่ได้รับการอบรมและนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. QMR, EMR, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, หัวหน้างาน, ซุปเปอร์ไวเซอร์

2. เจ้าหน้าที่ DCC, เจ้าหน้าที่ QMS, EMS, ISO 14001, เจ้าหน้าที่ Safety

3. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการบริหารคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: หลักปรัชญาและความเป็นมาของระบบมาตรฐานสากล ISO

· ความเป็นมาของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

· ความเป็นมาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

· หลักปรัชญาของระบบมาตรฐานสากล Management Principle

· วงจร PDCA กับระบบมาตรฐานสากล

บทที่ 2: การควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

· ความหมายของการควบรวมระบบ Integrated Management System

· สาเหตุของการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

· ประโยชน์ที่ได้รับจากการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

บทที่ 3: ข้อกำหนดตามระบบ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

· บริบทขององค์กร Context of the Organization

· ความเป็นผู้นำ Leadership

· การวางแผน Planning

· การสนับสนุน Support

· การปฏิบัติการ Operation

· การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

· การปรับปรุง Improvement

บทที่ 4: การวางแผนการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

· เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

· หลักการสำคัญของการตรวจติดตามภายในด้วยการควบรวมระบบทั้งสอง

· การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

· คุณสมบัติของผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

· การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

บทที่ 5: เทคนิคการจัดทำ Audit Check Lists สำหรับการควบรวมระบบ

· องค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีในแบบฟอร์ม Audit Check Lists

· เทคนิคการทำ Audit Check Lists ของแต่ละหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ

· วิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและบันทึกในการตรวจติดตามภายใน

· เทคนิคการดำเนินการตรวจติดตามภายใน Integrated Internal Audit

บทที่ 6: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ – บริบทองค์กร

· การวิเคราะห์บริบทขององค์กร Context of the Organization

· การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายนอกและภายใน Internal/External Factors

· ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Interested Party

· การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส Risk and Opportunity

· การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม SWOT Analysis

· การกำหนดขอบเขตของระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

บทที่ 7: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ – การเป็นผู้นำ

· ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กรจากวิสัยทัศน์ และพันธกิจ Vision & Mission

· การประกาศนโยบายคุณภาพ Quality Policy

· การประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policy

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ Objective & Target

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม Objective & Target

· การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อระบบการบริหารคุณภาพ

· การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

· การแต่งตั้ง QMR – Quality Management Representative

· การแต่งตั้ง EMR - Environmental Management Representative

· การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ Quality Management Team

· การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Team

บทที่ 8: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ – การวางแผน

· การวิเคราะห์และประเมินปัจจัยภายในภายนอก Internal/External Factors

· การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม SWOT Analysis

· การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง Risk Assessment

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร Objective & Target

· การจัดทำแผนการบริหารคุณภาพ Quality Management Plan

· การพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

· การพิจารณามุมด้านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect

· การพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect

· การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Plan

บทที่ 9: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ – การสนับสนุน

· การวางแผนทรัพยากรที่จำเป็น ทั้งบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน

· การกำหนดคุณสมบัติ ความสามารถ และการพัฒนาทักษะของบุคลากร

· การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การประเมินผลการบันทึกประวัติการฝึกอบรม

· การสร้างความตระหนักและองค์ความรู้ในองค์กร

· การประเมินบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

· การจัดการฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สารเคมีและมลพิษ

· การสร้างความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Awareness

· การสื่อสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก Communication

· ระบบเอกสารสารสนเทศและการควบคุมบันทึกคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทที่ 10: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ – การปฏิบัติงาน

· การปฏิบัติงานของฝ่ายขาย กระบวนการในการรับคำสั่งซื้อ การทบทวนคำสั่งซื้อ

· การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfaction

· การคัดเลือกและประเมินผู้ขายรายใหม่และผู้ขายรายปัจจุบันของฝ่ายจัดซื้อ

· การตรวจรับวัตถุดิบ การจัดเก็บ การถนอมรักษา Receiving, Handling

· การควบคุมการผลิต การวางแผนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตของฝ่ายผลิต

· การควบคุมคุณภาพ การชี้บ่งและสอบกลับ การสอบเทียบเครื่องมือวัดของฝ่ายคิวซี

· การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การรองรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า

· การวิเคราะห์ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Continuous Improvement

· การเตรียมแผนปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Operation Planning

· การจัดทำแผนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน Emergency Preparing

· การมอบหมายบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทที่ 11: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ–ประเมินสมรรถนะ

· การวัดความพึงพอใจของลูกค้า

· การวัดสมรรถนะของกระบวนการต่างๆ ในองค์กร

· การวัดประสิทธิภาพและการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

· การวัดความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

· การกำหนดเกณฑ์การวัด KPI ของกระบวนการ EMP

· การตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนด ความร้อน, แสงสว่าง, เสียง, น้ำ, อากาศ

· การจัดทำทะเบียนกฎหมาย ข้อตกลงและพันธสัญญา

· การตรวจประเมิน ความสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อตกลงและพันธสัญญา

บทที่ 12: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ – การปรับปรุง

· ความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและกิจกรรมการแก้ไข

· การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Continual Improvement

บทที่ 13: เทคนิคการจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

· การจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายในและการสรุปผล

· หลักในการพิจารณาตัดสินใจออก CAR หรือ PAR เมื่อพบข้อบกพร่อง

· เทคนิคในการเขียนใบ CAR และ PAR

บทที่ 14: เทคนิคในการติดตามผลและการปิด CAR และ PAR

· แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เมื่อมีการออกใบ CAR และ PAR

· เทคนิคในการติดตามผลหลังการออกใบ CAR และ PAR

· หลักการพิจารณาปิด CAR และ PAR ที่ถูกต้อง

บทที่ 15: เทคนิคการสรุปผลการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

· เทคนิคการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

· หัวใจสำคัญของสรุปผลการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

บทที่ 16: การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review Meeting

· การจัดเตรียมข้อมูลสรุปผลการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

· เทคนิควิธีการรายงานในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการตรวจติดตามภายใน

· สิ่งที่ได้รับจากการทบทวนฝ่ายบริหาร Output เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายใน


วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหา ข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจติดตามภายใน

2. ตัวอย่างเอกสารประกอบ Audit Check Lists

3. Workshop ลงมือปฏิบัติจริง

4. Pre-test, Post-test

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, Internal Audit, Internal Audit for Integrated, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, การตรวจติดตามภายใน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด