หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ในยุค New Normal ( TOP MANAGER in New Normal )

รหัสหลักสูตร: 66097

จำนวนคนดู 474 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ในยุค New Normal   ( TOP MANAGER in New Normal )
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 6 วัน


รอบที่

2

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565

เวลา 09:00 - 12:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 34 วัน


รอบที่

3

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565

เวลา 09:00 - 12:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 97 วัน


รอบที่

4

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565

เวลา 09:00 - 12:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 137 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

     โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
     สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรแพลน แอนด์ เวิร์ค  มีความยินดีและขอนำเสนอโครงการฝึกอบรม
            -  สัมมนาสำหรับองค์กรของท่าน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้เห็นความสำคัญ แนวคิด ทิศทางใหม่ๆ และความท้าทายของผู้จัดการมือใหม่ ในการบริหารจัดการความสามารถของตำแหน่งงานให้ตรงตามความต้องการของ องค์กร ลูกน้อง และเพื่อนร่วมงานอย่างมืออาชีพ
   2. เพื่อฝึก 7 ทักษะสำคัญของผู้จัดการให้ SMART ตามเป้าหมายของกระบวนการพัฒนา การเรียนรู้ขององค์กร (SMART : Specific, Measurement, Achievable, Realistic, Timely)
   3. เพื่อปรับปรุงการอัฟสกิล (Up Skills) ของผู้จัดการให้ทันการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal in Digital Disruption

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

     1. ทำไมต้อง Up Skills & Re Skills ผู้จัดการมือใหม่ในยุค New Normal

     2. ความท้าทายในบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการมือใหม่

     3. ความคาดหวังของลูกน้องกับการปั้นผู้จัดการมือใหม่

     4. ปัจจัยที่สำคัญต่อการ Up Skills & Re Skills ผู้จัดการมือใหม่     

                 - โมเดลการเรียนรู้พัฒนาผู้จัดการ 70 : 20 :10  (Model for Learning)

                 - การบริหารจัดการกระบวนการทำงาน (Work Process Management)

                 - การบริหารจัดการพัฒนาคน (People Management)

                 - WORKSHOP : การใช้เครื่องมือพัฒนาตำแหน่ง Manager Competency Assessment ในการออกแบบโมเดลการเรียนรู้ของตำแหน่งงาน

     5. 7 ทักษะกับผู้จัดการมือใหม่ ( 7 Skills for TOP Manager )

                 - Interpersonal Skill (ทักษะการสร้างความสัมพันธ์)

                 - Communication & Motivation (ทักษะการสื่อสารและการจูงใจในการทำงาน)

                 - Organization & Delegation (ทักษะการจัดการและการมอบหมาย)

                 - Planning & Thinking (ทักษะการวางแผนและการมอบหมายงาน)

                 - Problem Solving & Decision Making (ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ)

                 - Commercial Awareness (ทักษะการรอบรู้เชิงธุรกิจ)

                 - Coaching & Mentoring (ทักษะการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง)

                 - WORKSHOP : ฝึกทักษะการบริหารจัดการทักษะของผู้จัดการมือใหม่ให้ SMART  ตามรูปแบบการเรียนรู้พัฒนาให้บรรลุความสำเร็จและวัดผลได้

     6. ผ่านด่านอัฟสกิล (Up Skill) ของผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ ให้ทันยุค New Normal in Digital Disruption

           6.1 โมเดลการพัฒนา 4 Soft Skills

                  - Leadership Skills

                  - Selling Skills

                  - Super Product Skills

                  - Digital Skills

           6.2 ปลดล๊อคทักษะการทำงานใน Platform ใหม่ๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

                  - Workplace

                  - Classroom

                  - Online

                  - Live

     7. สูตรพิเศษการหาแนวทาง ทิศทางการแก้ปัญหาในทำงานของผู้จัดการมือใหม่

                  - การเข้าถึงปัญหาขององค์กร (Approach)

                  - การจัดการวิธีการแก้ไขปัญหา (Process)

                  - การกำหนดเป้าความสำเร็จ (Goals)

   8. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา  

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

    - การบรรยาย

    - กิจกรรม และเกม     

    - การแสดงออก

    - กลุ่มสัมพันธ์  

    - การแสดงความคิด

    - ถาม/ตอบ

วิทยากรนำการสัมมนา   :   ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

    - Managing Director : PLAN AND  WORK CENTER
    - ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute
    - ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

    - ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทำงาน
    - ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)
    - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)
    - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)

    - ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

    - ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.
    - ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    - ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม
    - Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA
    - Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer
    - DDI-Development Dimensions International (Thailand)
    - Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMYวิทยากร
ดูประวัติ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์)

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การขาย, การบริการ)

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ในยุค New Normal ( TOP MANAGER in New Normal )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ในยุค New Normal, TOP MANAGER in New Normal

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ Professional Leadership Skills

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ Professional Leadership Skills #เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมาย

อบรมหลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork Skills)

หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork Skills) มุ่งเน้นการนำเทคนิคการวางแผน เทคนิคการประสานงาน และเทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ผ่านเครื่องมือที่เป็นระดับสากล เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม ๆ