เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)

จำนวนคนดู 100 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การทำงานของพนักงานทุกระดับล้วนแต่ต้องมีการแก้ปัญหาตลอดเวลา แต่เมื่อต้องแก้ปัญหาจริงๆ เรามักเกิดอาการกลัวปัญหา หนีปัญหา เห็นเป็นเรื่องยุ่งยาก แก้ไม่จบ จนบางครั้งเลิกแก้ปัญหาถึงแม้แก้ปัญหาได้แล้ว ก็ผิดพลาด ล้มเหลว แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ตัดสินใจผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหาย เสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลา เพราะความสามารถในการแก้ปัญหาที่แท้จริงและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นทำให้เกิดประสิทธิผล เป็นทักษะที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่จะต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา


หลักสูตรนี้มุ่งเน้นอยู่บนหลักการ และข้อมูล การคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริง การแก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้พื้นฐานการจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบ ประยุกต์ใช้กับเครื่องมือต่างๆ ให้เกิดเป็นทักษะและความชำนาญในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในทุกสถานการณ์ได้


สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

    - สามารถคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริงและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ

    - สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    - สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจริงได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานและแก้ปัญหารวมถึงการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

Module 1 : Thinking Skill in action

· กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

· มิติที่ 1 : Analytical Thinking

· มิติที่ 2 : Logical Thinking

· มิติที่ 3 : Creative Thinking

Module 2 : Learning in action for Problem Solving

· ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (เจาะลึก)

· ระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา --> Identify Cause

 Workshop : Cause and Effect Diagram

· ความสัมพันธ์สาเหตุของปัญหา -->Relation Cause

Workshop : Cause Relation Diagram

· ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา -->Root Cause

Workshop : Why-Why Diagram (5-Whys)

Module 3 : Learning in action for Decision Making

· พัฒนาทางเลือกการแก้ปัญหา --> Alternative/Measure

Workshop : Tree Diagram

· ชั่งน้ำหนักทางเลือกที่ดีที่สุดและจัดลำดับทางเลือก

Workshop : 1) Weigh Score Diagram (เชิงปริมาณ)

    2) Metrix Diagram (เชิงประสิทธิภาพ)

· ตรวจวัดความก้าวหน้า

- กำหนดจุด PNR (Point of No Return)

- ทางเลือกสำรอง (Scenario Alternative)

Module 4 : Learning in action for Managerial Problem

· การจัดการกับปัญหาหลายรูปแบบ

· ปัญหา : ประจำ, ไม่สม่ำเสมอ, คาดว่าจะเกิด, เฉพาะหน้า และวิกฤติ

***สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญของหลักสูตร และการนำไปใช้จริง


วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

    - การบรรยาย =40%, กิจกรรมการเรียนรู้ = 60%

    - กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)

    - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

    - สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ


ผู้เข้าฝึกอบรม ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของหลายๆ หน่วยงานในองค์กร

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ, Problem Solving, Decision Making

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด