เทคนิคและข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงินอย่างมืออาชีพ

จำนวนคนดู 133 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บทนำ

“งบการเงิน” เป็นเอกสารที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นผลงานของฝ่ายบัญชีในการแสดงสถานะการเงินผ่านรายการในงบดุล และแสดงสถานะของผลการดำเนินงานผ่านงบกำไรและขาดทุน ซึ่งงบการเงินนี้เป็นรายงานทางบัญชีที่ต้องจัดทำตามมาตรฐานการบัญชี และต้องผ่านการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความสำคัญของงบการเงินนั้น อยู่ที่ความถูกต้องและเชื่อถือได้ รายการในงบการเงินจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านงบการเงินทั้งเจ้าของกิจการ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ พนักงาน หน่วยราชการและนักลงทุน ในการจัดทำงบการเงินจึงต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วนชัดเจน ดังนั้นผู้จัดทำงบการเงินจะต้องมีทั้งความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคและข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงินอย่างลึกซึ้ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเทคนิคในการจัดทำงบการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน

2. เพื่อให้สามารถรู้ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงินอย่างสมบูรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการ พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกหนี้ นักลงทุน รวมถึงหน่วยราชการตามมาตรฐานการบัญชี

3. เพื่อให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และผ่านการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี


หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชีและพนักงานบัญชี

2. ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการทั่วไป

3. นักลงทุน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และนักบัญชีมือใหม่

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: หลักการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

· หลักการพื้นฐานของการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

· ประเภทของงบการเงิน ความสำคัญและประโยชน์ของงบการเงิน

บทที่ 2: หัวใจสำคัญในการจัดทำงบการเงิน

· หัวใจสำคัญของการจัดทำงบดุล และองค์ประกอบสำคัญในงบดุล

· หัวใจสำคัญของการจัดทำงบกำไรขาดทุน และองค์ประกอบสำคัญในงบกำไรขาดทุน

บทที่ 3: เทคนิคการจัดทำงบกำไรขาดทุน และข้อควรระวัง

· การกำหนดประเภทรายได้และเกณฑ์การรับรู้รายได้

· รายได้ที่ไม่เป็นไปตามประมวลรัษฎากร

· การกำหนดประเภทรายจ่ายตามประเภทธุรกิจ

· องค์ประกอบของต้นทุนการผลิตและบริการ

· เกณฑ์การกำหนดประเภทค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องเหมาะสม

· หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามประมวลรัษฎากร

· หลักเกณฑ์ในการคำนวณกำไรขั้นต้นที่ถูกต้อง

· หลักเกณฑ์ในการคิดค่าเสื่อมราคา วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสม

· การคิดค่าเสื่อมราคาที่มักผิดพลาด

· เกณฑ์ในการจัดสรรค่าเสื่อมราคาเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย

· วิธีคำนวณกำไรสุทธิ และภาษีนิติบุคคล

บทที่ 4: หลักสำคัญในการจัดทำงบดุล และข้อควรระวัง

· วิธีการสรุปยอดเงินสดย่อย เงินสดในมือ

· หลักในการสรุปยอดเงินฝากธนาคารที่ครบถ้วนถูกต้อง

· ประเภทของลูกหนี้ และหลักเกณฑ์ในการสรุปยอดลูกหนี้

· วิธีในการยืนยันยอดลูกหนี้ ทั้งความถูกต้องและการมีอยู่จริงของลูกหนี้รายตัว

· หลักเกณฑ์ในการสรุปยอดรายการสินค้าคงเหลือ แต่ละประเภท

· วิธีการได้มาซึ่งตัวเลขของสินค้าคงเหลือที่ถูกต้อง ครบถ้วน

· การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ถาวร วิธีการจัดทำและตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน

· หลักการแสดงรายการสินทรัพย์ถาวรในงบการเงินที่ถูกต้อง

· รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ รายได้รับล่วงหน้า

· การแสดงรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์อื่นในงบการเงิน

· หลักเกณฑ์ในการแสดงรายการหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน

· ประเภทของเจ้าหนี้ และหลักเกณฑ์ในการสรุปยอดเจ้าหนี้

· วิธีการยืนยันยอดเจ้าหนี้ ทั้งความถูกต้องและการมีอยู่จริงของเจ้าหนี้รายตัว

· วิธีการสรุปยอดรายการหนี้สินระยะยาว

· วิธีการแสดงรายการส่วนของเจ้าของ ทั้งกำไรสะสมหรือขาดทุนสะสม

บทที่ 5: หลักสำคัญในการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร และนักลงทุน

· หัวใจสำคัญในการวิเคราะห์งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน

· ประเภทของการวิเคราะห์งบการเงิน และสูตรการคำนวณอัตราส่วนแต่ละชนิด

· วิธีการคำนวณอัตรากำไรสุทธิ Net Profit Margin

· วิธีการคำนวณอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น Return on Equity (ROE)

· วิธีการคำนวณอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ Return on Assets (ROA)

· วิธีการคำนวณมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น Book Value per Share (BV)

· วิธีการคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้น Earnings per Share

บทที่ 6: หลักสำคัญในการจัดทำงบกระแสเงินสด

· หัวใจหลักในการจัดทำงบกระแสเงินสด

· วิธีการจัดทำงบกระแสเงินสดที่ถูกต้อง

วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหา, ตัวอย่างประกอบ

2. Workshop

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคและข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงิน, การจัดทำงบการเงิน, งบการเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

ออนไลน์ ฟรี!สัมมนาเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน9001:2015เพื่อการพัฒนาองค์กร

คุณเคยทราบไหมว่าระบบ ISO9001:2015 ไม่ได้้เป็นเพียงข้อกำหนดที่ใช้ในการจัดการเรื่องคุณภาพอย่างเดียว ระบบนี้ยังสามารถนำไปใช้ปรับปรุงเพื่อสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืนสู่บุคลากรถึงองค์กรได้อีกด้วย
ฟรี
ณัฐพงศ์(นัด)