โปรแกรมการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ (Creative on Boarding & Mentoring Program)

จำนวนคนดู 115 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล (Introduction)

เมื่อองค์การรับบุคลากรเข้ามาแล้ว ระบบการดูแลพนักงานใหม่ On boarding และ Mentor เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะดูแลรักษาพนักงานใหม่ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ กระบวนการ ค่านิยม วัฒนธรรมในองค์การ เพื่อให้เขาสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ การเตรียมแผนการ On Boarding และการมีพี่เลี้ยง หรือ Mentor ที่สร้างสรรค์ จะทำให้เกิดการดูแล เอาใส่ใจ สอนงานที่ครบถ้วน ชัดเจน มีคุณภาพ จะสามารถรักษาและดึงดูดพนักงานไว้ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และเติบโตไปพร้อมกับองค์การได้  

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจระบบการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์การ (On Boarding and Mentoring System) 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการทำแผนงาน On boarding & Mentoring System ที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ในการดูแลรักษาและเป็นพี่เลี้ยงพนักงานไปประยุกต์ใช้ในองค์การ ลดปัญหาการลาออกได้ 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) หัวหน้างาน ผู้จัดการ ฝ่าย HR และหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. สาเหตุของการลาออกจากงานของพนักงานในองค์กร ณ ปัจจุบัน 

2. ประโยชน์ของการมี โปรแกรมการดูแลพนักงานและพี่เลี้ยงในองค์กร 

3. Onboarding Program ต่างกับการ Orientation อย่างไร 

4. Mentoring คืออะไร 

5. ผู้รับชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ On boarding & Mentoring มีใครบ้าง 

Workshop 

6. การจัดทำแผนงาน Onboarding & Mentoring และกิจกรรมที่ควรมี 

7. รูปแบบลักษณะและคุณสมบัติ Mentor ที่ดีในองค์กร 

8. เข้าใจความแตกต่างของ Mentee และวิธีการดึงศักยภาพคนแต่ละลักษณะ 

Workshop 

10. เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงโดยใช้ TAPS Model ร่วมกับการโค้ชและการฟัง 

11. ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการสร้างโปรแกรมการดูแลพัฒนาและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร 

12. ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อสร้างโปรแกรมการดูแลพัฒนาและการเป็นพี่เลี้ยงอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพในองค์กร 

สรุปการเรียนรู้เรื่อง 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

       บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้

       สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 40 : 60

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, โปรแกรมการดูแลพนักงาน, การเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร, Creative on Boarding, Mentoring Program

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด