เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015

จำนวนคนดู 195 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บทนำ

หน่วยงานควบคุมคุณภาพในทุกๆ องค์กร นับว่าเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงานคุณภาพขององค์กร การรักษาระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นทั้งดัชนีชี้วัดความมีศักยภาพและความมีประสิทธิภาพขององค์กร ดังนั้นการบริหารงานควบคุมคุณภาพ หรือหน่วยงานแผนก QC/QA จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายคุณภาพ รวมทั้งการควบคุมกระบวนการ เฝ้าระวัง ตรวจวัดและประเมิน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้าได้อีกด้วย 


วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการดูแลการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า กระบวนการระหว่างผลิต การตรวจปล่อยสินค้า ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า 

2. เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ มีการตรวจติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

3. เพื่อให้สามารถจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด สามารถจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า พัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับการควบคุมคุณภาพให้เกิดเป็นจุดแข็งและความเข็งแกร่ง รวมถึงการสร้างความเชื่อถือ และความพึงพอใจของลูกค้า 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ 

1. ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ผู้จัดการแผนกคิวซี, ผู้จัดการแผนกรับประกันคุณภาพ 

2. หัวหน้างานแผนกควบคุมคุณภาพ, ซุปเปอร์ไวเซอร์, ลีดเดอร์ แผนกควบคุมคุณภาพ 

วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหา และตัวอย่างประกอบ 

2. Pre-test, Post-test 

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

· วงจร PDCA ทฤษฎีหลักของระบบการบริหารคุณภาพ 

· นโยบายคุณภาพ Quality Policy 

· แผนการบริหารคุณภาพ Quality Management Plan 

· วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ Objective & Target 

บทที่ 2: ระบบการควบคุมคุณภาพ Quality Control System   

· การจัดทำผังคุณภาพ Quality Flow Chart 

· การจัดทำผังหน่วยงานควบคุมคุณภาพ Quality Control Organization 

· การสร้างทีมงานคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ Quality Team 

บทที่ 3: เทคนิคการตรวจสอบ การสุ่มตัวอย่าง การบ่งชี้ การรายงาน 

· การตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า Incoming Inspection 

· การตรวจสอบในกระบวนการผลิต In-process Inspection 

· การตรวจสอบขั้นสุดท้าย การตรวจปล่อยสินค้า Final Outgoing Inspection 

บทที่ 4: การชี้บ่งและการสอบกลับ Identification & Traceability 

บทที่ 5: การสอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration 

บทที่ 6: การจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด Non-conformity 

บทที่ 7: การจัดการกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า Customer complaint 

บทที่ 8: การเฝ้าระวัง การตรวจประเมิน Monitoring & Evaluation 

บทที่ 9: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Continuous Improvement 

บทที่ 10: เคล็ดลับการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า Customer Satisfaction

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015, QC, QA, ISO 9001:2015, คิวซี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

หัวหน้างานเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หัวหน้างานจึงเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือ แนะนำการปฎิบัติงานให้เป็นไปอยางถูกต้องและปลอดภัย คอยควบคุมป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะปฎิบัติงาน ถ้าหัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจในหลักก
ชัยมงคล(อาจารย์ดล)