การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

จำนวนคนดู 116 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารความเสี่ยง Risk Management นับว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถกำหนดระดับความเสี่ยง กำหนดวิธีการควบคุมและจัดการกับความเสี่ยงในแต่ละระดับ 

2. เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง มีการจัดการให้เป็นไปตามและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015   

3. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเฝ้าระวัง การติดตาม การวัด การจัดเก็บข้อมูล การวัดผลถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการฝึกอบรม 

1. บรรยายเนื้อหา และตัวอย่างประกอบ 

2. ฝึกปฏิบัติ workshop 

3. Pre-test, Post-test

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวกับความเสี่ยง 

· บริบทองค์กร Context of the Organization 

· การวิเคราะห์ SWOT 

· การวิเคราะห์ประเด็นสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก Internal/External Aspect 

· ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Expected of Interested Parties Management 

บทที่ 2: มารู้จักกับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงกันก่อน 

· ความเสี่ยง หมายถึงอะไร 

· ประเภทของความเสี่ยง 

· ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factors และผลกระทบของความเสี่ยง 

· คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 

บทที่ 3: การบริหารความเสี่ยง Risk Management 

· การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

· การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment 

· กิจกรรมในการระบุความเสี่ยง 

· กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 

· หลักในการบริหารความเสี่ยง Risk Management 

บทที่ 4: กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ตามระบบ ISO 9001:2015 

· การจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

· การกำหนดแบบฟอร์มในการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment 

· เทคนิคในการกำหนดหัวข้อความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร 

· เทคนิคการให้คะแนนในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร 

· เทคนิคในการระบุวิธีการดำเนินการและจัดการกับความเสี่ยงที่ได้ทำการประเมิน 

บทที่ 5: การดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง Risk Management Action 

· การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง Risk Management Plan 

· การกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง Risk Management Leader 

· เทคนิคในการลงมือปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง 

· Work shop ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บทที่ 6: การเฝ้าระวัง การติดตาม การวัดการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ผลและการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง Monitoring & Analysis of Risk Management 

· เทคนิคการเฝ้าระวัง การติดตาม การวัด การจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ผล 

· การจัดทำรายงานความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 

· การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การบริหารความเสี่ยง ISO 9001:2015, การบริหารความเสี่ยง, Risk Management, ISO 9001:2015, ISO

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด