เทคนิคการจับประเด็น..สู่ประสิทธิผลของรายงานการประชุม

จำนวนคนดู 101 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน การประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมและส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกันลืมและเตือนว่า ใครจะต้องทำอะไรให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายไป

การจะเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยทักษะการฟังอย่างตั้งใจ และจะต้องมีเทคนิคในการสรุปสาระสำคัญของวาระการประชุมซึ่งมีจำนวนมากได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และกระชับ โดยใช้เทคนิคการฟังเพื่อจับประเด็นสำคัญจากการแสดงความคิดที่หลากหลายของผู้เข้าประชุม

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการฟังเพื่อจับคำสำคัญและประเด็นสำคัญได้ อย่างตรงประเด็น ชัดเจน กระชับ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการฟังกับการสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร (Course outlines)

1. ประเมิน “ความหมาย” และ “ประโยชน์” ของการประชุมที่เกิดผล 

2. วิเคราะห์องค์ประกอบ “บริหารการประชุมอย่างครบวงจร” 

3. หลักการและเทคนิค “ทักษะการฟัง” เพื่อจับประเด็นสำคัญได้อย่างตรงประเด็น ของผู้จดบันทึก 

4. หลักการและเทคนิค “ทักษะการเขียนรายงานการประชุมที่เกิดผล” เพื่อการติดตามความคืบหน้าของงาน 

5. ฝึกปฏิบัติ (กิจกรรมกลุ่ม) เรื่องกรณีศึกษาจากอาจารย์ผู้บรรยาย 

- กำหนดการ 

- รายงานการประชุม (จากการสมมติประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับเรื่องประชุม) 

6. ประเมินผลงานกลุ่ม 

7. คำถาม-คำตอบ ประเด็นข้อสงสัย 

เทคนิคการฝึกอบรม

บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคการจับประเด็นสู่ประสิทธิผลของรายงานการประชุม, เทคนิคการจับประเด็น, รายงานการประชุม, จับประเด็น, ประชุม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด