เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

จำนวนคนดู 117 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรบมีทั้งความรู้ และหลักคิดในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะวิทยากรได้อย่างเหมาะสม มีทักษะเบื้องต้นสำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ และมีคุณลักษณะกับเจตคติที่ดีต่อการเป็นวิทยากรมืออาชีพ การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา “คน” ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผนและการเตรียมการที่ดีและเป็นระบบ โดยวิทยากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง จึงจะทำให้การฝึกอบรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล

           

ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือสายงานที่ปฏิบัติ คือการขาดความรู้และความชำนาญด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอดความเข้าใจในลักษณะการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมการเตรียมแผนการสอน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมที่กำหนด

           

กลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ก็คือ การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้และเข้าใจขั้นตอนการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคในองค์กรดังนั้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้การมีจิตวิทยา และทักษะ ที่เหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรที่จะสนับสนุนให้การฝึกอบรมภายในประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการเป็นวิทยากรมืออาชีพและวิทยากรในองค์กร

2. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการเป็นวิทยากรที่ดี การใช้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ของหลักสูตรในการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากรภายในถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรภายในของบริษัท หรือพนักงานที่ต้องถ่ายทอดงานให้กับทีม

ระยะเวลา 2 วัน/รุ่น (09.00 – 16.00 น.)

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการฝึกอบรม 

วันที่หนึ่ง 

- แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม และความหมายของการฝึกอบรม 

- ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 

- บทบาทหน้าที่ของวิทยากรและคุณสมบัติของวิทยากรภายในองค์กรที่ดี 

- Workshop 1: ฝึกปฏิบัติพื้นฐานการเป็นวิทยากรเป็นรายบุคคล 

- ธรรมชาติของมนุษย์ในการเรียนรู้ 

- ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของคนในองค์กรที่ต่าง Generation และพฤติกรรมตามสไตล์ (DISC) ของผู้เรียน 

- เป้าหมายของการฝึกอบรมภายในองค์กร 

- ขั้นตอนที่สำคัญของการเตรียมการสำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

และการใช้เทคนิคการฝึกอบรมสำหรับวิทยากรภายใน 

- การใช้กิจกรรมที่เหมาะสมในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรของวิทยากร 

- เทคนิคการเขียนแผน และวางแผนการสอน 

Workshop การเขียนแผนการสอนของวิทยากร 

- ทักษะการพูดและการสื่อสารสำหรับการเป็นวิทยากร 

- น้ำเสียงลีลาท่าทาง คำพูด 

- การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิทยากร 

- เทคนิคการรับมือกับความตื่นเต้นในการเป็นวิทยากรภายใน 

- เทคนิคการเปิด/ปิดให้ประทับใจ 

- เทคนิคในการรับมือกับคำถามจากผู้เข้าอบรมในองค์กร 

- Workshop การเปิด/ปิดให้ประทับใจ และทักษะเทคนิคการตอบคำถาม 

- Workshop 2: ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร (วิทยากรแนะนำเพิ่มเติม) 

วันที่สอง

- เทคนิคการใช้สื่อประกอบการสอนให้น่าสนใจ 

- ประเภทของสื่อมีอะไรบ้าง เกณฑ์ในการเลือกใช้สื่อให้น่าสนใจ 

- เทคนิคการสร้างบรรยากาศที่ดี ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้กับผู้เรียน 

- เทคนิคในการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรม 

- Workshop 3: ฝึกปฏิบัติการสอบสอนเป็นรายบุคคล (รอบที่ 1) 

   พร้อมประเมินผลการฝึกปฏิบัติ (วิทยากรแนะนำเพิ่มเติม) 

- Workshop 3 (ต่อ) : ฝึกปฏิบัติการสอบสอนเป็นรายบุคคล (รอบที่ 1) 

  พร้อมประเมินผลการฝึกปฏิบัติ (วิทยากรแนะนำเพิ่มเติม) 

- ทักษะการพูดและการสื่อสารสำหรับการเป็นวิทยากร 

- น้ำเสียงลีลาท่าทาง คำพูด 

- การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิทยากร 

- Workshop 3: ฝึกปฏิบัติการสอบสอนเป็นรายบุคคล (รอบที่ 2) 

- พร้อมประเมินผลการฝึกปฏิบัติ (วิทยากรแนะนำเพิ่มเติม) 

- สรุปผลการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร ถาม ตอบ 

หมายเหตุ : กำหนดการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รูปแบบการสัมมนา

    1. การบรรยาย 30 %

    2. ฝึกปฏิบัติ Workshop 70 %

หมายเหตุ และการเตรียมตัว

    1. ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเนื้อหา 1 เรื่องที่ใช้ในการสอน และเครื่องคอมฯทางบริษัทสัก 1 เครื่องไฟล์ power point ของแต่ละคนเพื่อสอน สำหรับการฝึกปฏิบัติเป็นวิทยากร โดยใช้เวลา คนละประมาณ 10 นาทีขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม (ใช้ในการฝึกปฏิบัติวันที่ 1-2)

    2. เนื้อหา / กิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าสัมมนา

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ, Train the Trainer

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด