สัมมนา Online : เทคนิคการสื่อสารข้ามสายงานเพื่อประสิทธิภาพและความสัมพันธ์ในองค์กร

รหัสหลักสูตร: 64593

จำนวนคนดู 88 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล

การทำงานในองค์กรจะสำเร็จได้ก็คือการทำงานเป็นทีม และทีมที่ดีคือการสื่อสาร เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “การสื่อสาร” เป็นสิ่งที่สำคัญ คือการมองให้ทุกฝ่ายหรือทุกแผนกที่ข้ามสายงานเป็นลูกค้าของกันและกัน เพื่อการทำงานจะได้คุณภาพ เพราะถ้าทุกคนมีมุมมองความคิดว่า แต่ละส่วนงาน พนักงาน คือลูกค้าของตนเอง การสื่อสารที่มองว่าการประสานต่อหรือส่งงานต่อไปให้ส่วนงานอื่น คือความสำเร็จของเรา และองค์ก็จะดีการสร้าง Mindset ของทุกคนให้เข้าใจว่า “การสื่อสารเป็นเหมือนสะพานแห่งมิตรภาพ” ทุกคนเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานของตนเอง การสื่อสารเปรียบเสมือนสะพานแห่งมิตรภาพ เมื่อมีมิตรภาพที่ดี ก็จะเกิดการสื่อสารที่ดี “สื่อสารอย่างไรให้บุคคลชอบเรา เชื่อถือไว้วางใจเรา และเขาจะช่วยเหลือเรา” หลักสื่อสาร 3 ช. งานที่เกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงกันล้วนแล้วต้องบริการให้ดี พูดกันดีๆ สัมพันธภาพก็จะเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นงานจะมีผลกระทบด้วยกันทั้งสายงานนั้นๆ หากทุกคนเข้าใจ จะทำให้งานได้ตามเป้าหมายท่ามกลางบรรยากาศที่ดี และมีผลงานที่ตรงใจลูกค้าภายในตามความคาดหวัง มีความใส่ใจ สนใจงานซึ่งกันและกัน สร้างความประทับใจให้กับแต่ละส่วนงานที่ทำงานร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะนำพาถึงการทำงานเป็นทีมที่ดี ความสำเร็จเหล่านี้จะส่งผลไปยังเป้าหมายองค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายของ “ลูกค้าภายใน” และคำว่า “บริการที่ดี” Service mind ในองค์กรให้เกิดสัมพันธ์ที่ดี

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจลูกค้าภายในหรือการสื่อสารข้ามสายงานของส่วนงานตนเองคือใครบ้างในองค์กร 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทาง วิธีการสร้างความประทับใจ สร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกค้าภายในของตนเองตรงตามความคาดหวัง 

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรเกิดการทำงานเป็นทีม (Team Work)  

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในองค์กร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

1. เรียนรู้เข้าใจความหมายของ “ลูกค้าภายใน” และคำว่า “บริการที่ดี” Service mind ในองค์กร

2. เรียนรู้เข้าใจความสำคัญของส่วนงานอื่น ๆ หรือการมองเป็นลูกค้าของตนเองคือ “ใคร” ในองค์กร นำสู่ความเข้าใจในการสื่อสารข้ามสายงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เรียนรู้ความสำคัญของการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และความคาดหวังของลูกค้าของตนเองในองค์กรที่อยู่กันคนละส่วนงาน

4. การเข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วยเครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you The Face เพื่อสร้างความตระหนักรู้ตนเองและการสื่อสารกับผู้อื่น

5. เรียนรู้ปัจจัยที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จในงานด้วยการสื่อสารที่ดีกับส่วนงานอื่น ๆ

6. เรียนรู้เทคนิควิธีการสื่อสารโน้มน้าวใจที่ทำให้ได้เป้าหมายที่ต้องการในการทำงาน

7. เรียนรู้การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเพื่อนำสู่เป้าหมายของความสำเร็จในงาน

8. เรียนรู้เทคนิคและวิธีการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจงานตรงกันในการประสานงาน

9. เรียนรู้การสื่อสารแบบสันติเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการสร้างศรัทธาในทีมงาน

10. เรียนรู้สิ่งที่มีผลกระทบการสื่อสารไม่ดีและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการสื่อสารในองค์กร

11. เรียนรู้เคล็ดลับการสนทนา “สิ่งที่ไม่ควรทำ” ในการสื่อสาร

12. เรียนรู้การสื่อสาร (คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง) ที่ทำให้ลูกค้าประทับใจในการประสานงาน

สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคการสื่อสารข้ามสายงาน, เทคนิคการสื่อสาร, การสื่อสารข้ามสายงาน, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด