อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (บัตรบรอนซเงิน) ม.สวนสุนันทา

จำนวนคนดู 235 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (บัตรบรอนซเงิน) ม.สวนสุนันทา
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 6 เมษายน 2564 - 5 สิงหาคม 2564

เวลา 12:00 - 12:00 น. (สัมมนาจัด 122 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 36 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระยะเวลาการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ถึง ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

โดยอบรมทุกวันตั้งแต่อังคาร - อาทิตย์โดยวันอังคาร - ศุกร์ อบรมเวลา ๑๗.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อไปในอนาคต ตลอดเวลาตั้งแต่ประเทศไทยเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วทุกภูมิภาคของโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เนื่องจากการต้อนรับขับสู้ของคนไทย ความโดดเด่นและความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวทำให้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง รัฐบาลในยุคปัจจุบันก็ยิ่งออกนโยบายที่จะรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ผู้ที่ประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์จึงมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยประสบความสำเร็จ อันจะนำมาซึ่งรายได้จำนวนมากที่จะเข้ามาช่วยเสริมภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดียิ่งๆ ขึ้น และเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวกันมาโดยตลอด จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลากว่าสามสิบปี อีกทั้งเมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องเปิดเสรีทางการค้าและวิชาชีพ อาชีพในธุรกิจบริการโดยเฉพาะด้านการนำเที่ยวจึงต้องมีการปรับตัวเร่งผลิตมัคคุเทศก์เพื่อให้เพียงพอและมีความพร้อมมากกว่าที่เป็นอยู่ รวมถึงปัจจุบันมัคคุเทศก์ในหลายภาษายังมีไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งภาพลักษณ์บางส่วนของมัคคุเทศก์ยังอาจขาดความน่าเชื่อถือ ทำให้เกิดกรณีการใช้หัวหน้าทัวร์ชาวต่างประเทศเข้ามานำเที่ยวในประเทศไทย อันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงมีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทั้งหลายดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ชาวต่างประเทศเข้ามากอบโกยประกอบอาชีพในประเทศไทยอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งจะช่วยส่งเสริมให้มีมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ จรรยาบรรณ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพของตน สามารถปฏิบัติงานในฐานะฑูตวัฒนธรรมทางการท่องเที่ยว และเพื่อเพิ่มจำนวนมัคคุเทศก์ในภาษาที่ขาดแคลนนอกเหนือจากภาษาอังกฤษคือภาษาจีนกลาง รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการผลิตมัคคุเทศก์ระหว่างที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวประสบวิกฤติในสถานการณ์ที่โรค โควิด-๑๙ ระบาด และพร้อมที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนต่อไปภายหลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบรับเป็นวิทยากร มัคคุเทศก์พี่เลี้ยงที่เป็นต้นแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งจากภาครัฐฯ และเอกชน ตลอดจนการเอื้อเฟื้อจากสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว ในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนโครงการอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ ๒ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย เพื่อเป็นส่วนช่วยกันสร้างความเจริญให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสืบไป

วิทยากร

สุระชาติ สวนทรัพย์

การศึกษา/ภาษา และอื่นๆ (ภาษาอังกฤษ, ธุรกิจท่องเที่ยว เดินทาง ที่พัก โรงแรม)

ไกด์ต้นแบบ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

๒) มีสัญชาติไทย

๓) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป

๔) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการฯ กำหนด

๕) ต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่เปิดฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี

๖) มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ


สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เขตดุสิต | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 39,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้ประสานงาน:อ.สุจิตรา ริมดุสิต
เบอร์โทรศัพท์ :085 9935609
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (บัตรบรอนซเงิน) ม.สวนสุนันทา
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมไกด์, งาน, สัมมนา, tourismssru, อบรมมัคคุเทศก์, สวนสุนันทา