รวมเทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพสำหรับ HR และ Line Manager

จำนวนคนดู 90 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล (Introduction)

การสรรหาคัดเลือกคือวิธีการเลือกสรรบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การสัมภาษณ์งานถือเป็นเครื่องมือด่านแรกที่ใช้ประเมินผู้สมัครว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ที่เหมาะสม ตรงตามตำแหน่ง หน้าที่หรือไม่ เป็นคนที่ “ใช่” และเหมาะสม ที่จะได้ไปต่อและเติบโตกับองค์การต่อไปหรือไม่ ซึ่งการสัมภาษณ์งานมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการนำมาใช้และนโยบายการสรรหาขององค์การ ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ในการสัมภาษณ์งาน ไม่ว่าจะเป็น HR และ Line Manager ควรเรียนรู้เทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน เพื่อใช้ในกระบวนการสรรหาคัดเลือก และเข้าใจวัตถุประสงค์ร่วมกันในการคัดสรรบุคลากร ซึ่งจะช่วยให้องค์การได้คนที่ใช่และเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบการสัมภาษณ์งานประเภทต่างๆ 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจแนวคิดในการคัดเลือกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง สามารถคัดสรรบุคลากรได้อย่างมีหลักการและได้คนที่ใช่และเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) เจ้าหน้าที่สรรหา หัวหน้างาน ผู้จัดการ ฝ่าย HR และหัวหน้างาน ผู้จัดการหน่วยงานต่างๆ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. กระบวนการสรรหาคัดเลือกในปัจจุบัน 

2. รูปแบบการสัมภาษณ์งานประเภทต่างๆ 

3. เทคนิคและขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน 

4. การนำ Competency มาปรับใช้กับการสรรหาคัดเลือกคนเข้าสู่องค์การ 

5. การสร้างแบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ตาม Competency 

Workshop 

6. เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างและรูปแบบคำถาม 

7. เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ S T A R Technique และรูปแบบคำถาม 

8. เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interviewและรูปแบบคำถาม 

Workshop 

9. ข้อควรระวังในการคัดเลือกบุคลากร และแนวทางป้องกัน แก้ไข 

10. เทคนิคการคัดเลือกคนที่ “ใช่” และ “เหมาะสม” การประเมินผลการสัมภาษณ์ 

11. สรุปประเด็นการเรียนรู้ 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming, Game, Role play and presentation, Clip Video Learning ในระหว่างการฝึกอบรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้  


สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60 : 40

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, รวมเทคนิคการสัมภาษณ์งาน, สัมภาษณ์งาน, HR, Line Manager

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด