การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 64720

จำนวนคนดู 118 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บทนำ

“การจัดทำงบประมาณ” นับเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารองค์กรธุรกิจ ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้สามารถบรรลุผลทั้งกำไร ความพึงพอใจของลูกค้า และมีอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้การจัดทำงบประมาณจะต้องครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนงบประมาณรายได้ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบประมาณกระแสเงินสด และงบประมาณการลงทุน ดังนั้นการจัดทำงบประมาณจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของผลสัมฤทธิ์ ความเหมาะสม และความร่วมมือของทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณาจัดทำงบประมาณอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงหลักการจัดทำงบประมาณ ความสำคัญในการบริหารและการควบคุมงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้สามารถจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ นโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ทั้งงบประมาณรายรับตามแผนการขาย และงบประมาณรายจ่ายทั้งในส่วนของต้นทุนการผลิต ต้นทุนการจัดซื้อจัดหา ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนโสหุ้ยการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมถึงงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบประมาณกระแสเงินสด และงบประมาณการลงทุนได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้สามารถทำการบริหารและควบคุมงบประมาณให้มีผลสัมฤทธิ์ตามงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งงบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณกำไร ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

4. เพื่อให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในองค์กร ลูกค้า และนักลงทุนในความมั่นคงและการเติบโตขององค์กรด้วยการจัดทำงบประมาณการลงทุนและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. กรรมการบริหาร, รองกรรมการบริหาร, ผู้จัดการทั่วไป, ผู้จัดการโรงงาน

2. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, ผู้จัดการฝ่ายขาย, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

3. ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

4. หัวหน้างาน, ซุปเปอร์ไวเซอร์ของทุกๆ สายงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลงบประมาณ


วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหา, ตัวอย่างประกอบ และ Workshop

2. Pre-test, Post-test

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: งบการเงินตามหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี

· หลักการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี

· งบการเงินคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

· งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) คืออะไร ประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง

· งบแสดงผลการดำเนินการ (งบกำไรขาดทุน) คืออะไร ประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง

· เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจรายการในงบการเงิน

บทที่ 2: เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) อย่างถูกต้อง

· วิธีการอ่านและวิเคราะห์สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)

· รายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร

· รายการลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น

· รายการสินค้าคงเหลือ ครอบคลุมวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป

· รายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

· รายการการสินทรัพย์ถาวร วิธีการจัดทำทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน

· หลักการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร

· รายการหนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รายการหนี้สินไม่หมุนเวียน

· ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียน กำไรสะสมหรือขาดทุนสะสม

บทที่ 3: เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน

· รายรับ/รายได้ หลักเกณฑ์การรับรู้รายรับ/รายได้

· ประเภทของค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยอะไรบ้าง

· วิธีการคำนวณกำไรและขาดทุน

บทที่ 4: กลยุทธ์ธุรกิจ Business Strategy กับการจัดทำงบประมาณ Budget

· ความสำคัญ และประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณ

· หัวใจหลักในการจัดทำงบประมาณประจำปี

· การวางกลยุทธ์ธุรกิจ Business Strategy

· การวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขัน Five Forces Model

· การกำหนดทิศทางธุรกิจจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง Risk Management

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร Objective & Target

· การปรับ Mindset และการสร้างความมุ่งมั่นให้กับผู้บริหาร

บทที่ 5: การวางแผนและกลยุทธ์ในการจัดทำงบประมาณ

· กระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณ

· ปัจจัยในการวางแผนการจัดทำงบประมาณ

· การกำหนดแผนการจัดทำงบประมาณประจำปี

· การกำหนดผู้รับผิดชอบ กรอบเวลาและตัวชี้วัดในการจัดทำงบประมาณ

· ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมก่อนการจัดทำงบประมาณ

บทที่ 6: เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายรับ

· การจัดทำงบประมาณรายได้จากการขายตามแผนการตลาด

· การจัดทำงบประมาณรายได้อื่น

· การกำหนดตัวเลขงบประมาณรายได้ที่เหมาะสม

· เทคนิคการสร้างรายได้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายประจำปี

บทที่ 7: เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

· ประเภทของรายจ่ายที่ต้องจัดทำงบประมาณ

· การจัดทำงบประมาณต้นทุนการผลิต ต้นทุนแรงงาน โสหุ้ยการผลิต

· การจัดทำงบประมาณต้นทุนของการจัดซื้อจัดหา

· การจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

· การคำนวณหาจุดคุ้มทุน Break Even Point

· เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้มีผลกำไรตามเป้าหมาย

บทที่ 8: เทคนิคการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย

· การกำหนดกลยุทธ์ในการลดต้นทุน และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

· การกำหนดกลยุทธ์ในการขจัด ลด ละ เลิกค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

· วิธีการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

· วิธีการควบคุมสินค้าคงเหลือ จำนวนที่ควรเก็บสต๊อค วิธีการตรวจนับสต๊อค

· วิธีการควบคุมดูแลการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ ไม่ซื้อมากเกินไป

บทที่ 9: เทคนิคการควบคุมงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

· วิธีการติดตาม ตรวจวัดและประเมินผลความสอดคล้องกับงบประมาณ

· การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับงบประมาณ Budget Meeting

· การวิเคราะห์ปัจจัยของความสำเร็จและการบรรลุผลตามงบประมาณ

· การวิเคราะห์สาเหตุของผลที่ไม่เป็นไปตามงบประมาณ และการปรับปรุงแก้ไข

          บทที่ 10: เทคนิคการบริหารงานให้เป็นไปตามงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

· การปรับเปลี่ยนการบริหารให้ได้ตามงบประมาณรายรับ

· การปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ เทคนิคการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

· การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของการปรับรายได้ และค่าใช้จ่าย

· หลักในการพิจารณาปรับเปลี่ยนงบประมาณ เมื่อมีเหตุปัจจัยที่มีนัยสำคัญ

· เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 11: การจัดทำงบประมาณกระแสเงินสด

· หลักการและความสำคัญของการจัดทำงบประมาณกระแสเงินสด

· วิธีการจัดการกระแสเงินสด Cash Flow เงินไหลเข้า-เงินไหลออก เพื่อเงินไม่ขาดมือ

· เทคนิคการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้

· วิธีการจัดทำงบประมาณกระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพ

บทที่ 12: การจัดทำงบประมาณการลงทุน

· ที่มาของการจัดทำงบประมาณการลงทุน

· ปัจจัยหลักในการจัดทำงบประมาณการลงทุน

· วิธีการจัดทำงบประมาณการลงทุนที่เหมาะสมตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

Workshop:

· Workshop #1 กิจกรรมกลุ่มย่อยโดยแบ่งทีม เพื่อเน้นทดสอบความเข้าใจรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนให้ถูกต้อง

· Workshop #2 กิจกรรมกลุ่มย่อยโดยแบ่งทีม ในการจัดทำงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดทำงบประมาณ, งบประมาณ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด