การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q

รหัสหลักสูตร: 64721

จำนวนคนดู 115 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล (Introduction)

      การพัฒนาระดับความฉลาด (Quotient) ทุกด้านของแต่ละบุคคล เป็นแนวทางการสร้างความสำเร็จในการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีสติ ทำให้บุคคลนั้นสร้างผลงานกับเป้าหมายที่ตั้งใจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบุคคลที่ดีในสังคม เป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป

      หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของ 7Q เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองรวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน อันส่งผลต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


วัตถุประสงค์ (Objective)

      1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง

      2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

      3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้พฤติกรรมตนเองและผู้ร่วมงานตามหลัก 7Q

      4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

  Ø พนักงาน

  Ø หัวหน้างาน

  Ø ผู้จัดการ


รูปแบบการอบรม (Methodology)

Ø การบรรยาย 40%

Ø กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

Ø กรณีศึกษา 10% 

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

· คำถามทรงพลังเพื่อดึงศักยภาพ

· การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรกับพนักงาน เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน

· การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน

Workshop ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์

เรียนรู้การใช้ 7Q เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

· IQ (Intelligent Quotient)

· EQ (Emotional Quotient)

· AQ (Adversity Quotient )

· MQ (Moral Quotient)

เรียนรู้การใช้ 7Q เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

· SQ (Spiritual Quotient)

· CQ (Creativity Quotient)

· CQ (Communication Quotient)

Workshop กิจกรรมทำลายกำแพงที่ส่งผลต่อ 7Q

· ไขกุญแจ : การสร้างสุดยอด TEAMWORK

· การสร้าง Commitment ร่วมกัน

· ถาม-ตอบ

Workshop กิจกรรมวาจาอาญาสิทธิ์ พิชิตใจ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q, 7Q, การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด