การบริหารงานบุคคล สร้างความสามารถคน และเพิ่มคุณภาพงาน ตามระบบ ISO 9001:2015

รหัสหลักสูตร: 64728

จำนวนคนดู 102 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บทนำ

การบริหารงานบุคคล เป็นเรื่องไม่ง่ายเลยเพราะต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์กร ซึ่งนับว่าเรื่องสำคัญ การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการพัฒนาก้าวหน้าขององค์กรในอนาคต


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

2. เพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ สร้างความตระหนักให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหา และตัวอย่างประกอบ

2. Workshop

3. Pre-test, Post-test

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: หลักการของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

· วงจร PDCA ทฤษฎีหลักของระบบการบริหารคุณภาพ

· นโยบายคุณภาพ Quality Policy

· แผนการบริหารคุณภาพ Quality Management Plan

· วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ Objective & Target

บทที่ 2: ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

· บริบทองค์กร Context of Organization

· ภาวะผู้นำ Leadership

· การวางแผน Planning

· ทรัพยากร Resource

บทที่ 3: เทคนิคการสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2015

· การกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการของแต่ละตำแหน่ง

· การกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

· การวางแผนกำลังคน Man Power Plan

· การกำหนดสายการบังคับบัญชา Organization Chart

บทที่ 4: การฝึกอบรม Training

· การสำรวจความต้องการการฝึกอบรม Training Need

· การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี Training Plan

· การจัดการฝึกอบรม

· การบันทึกผลการฝึกอบรม Training Record

· การจัดทำประวัติการฝึกอบรม Training History Record

บทที่ 5: การจัดทำ Job Description

· เทคนิคการจัดทำ Job Description

บทที่ 6: การบริหารความเสี่ยงของการบริหารงานบุคคล

· การระบุประเด็นความเสี่ยงของการบริหารงานบุคคล

· การประเมินความเสี่ยงในการบริหารงานบุคคล

· เทคนิคการจัดการความเสี่ยงในการบริหารงานบุคคล

บทที่ 7: การจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารงานบุคคล

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารงานบุคคล

· การตรวจติดตาม การประเมินผลของการบริหารงานบุคคล

· การจัดทำรายงานของการบริหารงานบุคคล

บทที่ 8: การตรวจติดตามภายใน IQA

· การเตรียมตัวรองรับการตรวจติดตามภายในของการบริหารงานบุคคล

· ประเด็นที่การบริหารงานบุคคลมักติดปัญหา CAR/PAR

· การปรับปรุงแก้ไขและปิด CAR/PAR

บทที่ 9: การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

· การเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

· สิ่งที่ได้รับจากการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

บทที่ 10: การ Audit เพื่อรับรองระบบ

· การเตรียมตัวเพื่อรับรองระบบจากผู้ตรวจสอบจากภายนอก

· การบริหารงานบุคคล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานบุคคล ตามระบบ ISO 9001:2015, งานบุคคล, ISO 9001:2015

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด