การคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อการแก้ปัญหาที่หน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 64731

จำนวนคนดู 134 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

การพัฒนาบุคลากรให้มีระบบการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และการหาไอเดียใหม่ๆ มาแก้ไขปัญหา (Creative I dea generation) จะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพ การทำงานต่างๆ ในภาพใหญ่ขององค์กรสอดคล้อง สัมพันธ์กันด้วยระบบที่มีส่วนประกอบต่างๆ ที่เชื่อมสัมพันธ์กันรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจะไม่มองเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่จะมองภาพใหญ่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นปัญหาระดับองค์กรแล้วการแก้ปัญหาทั้งในภาพใหญ่และภาพย่อย เชื่อมโยง สร้างสรรค์และทำงานเป็นทีมเป็นอย่างดี...


วัตถุประสงค์ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการของการคิดเชิงวิเคราะห์ วิธีการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ จากการทำ Work Shop กรณีศึกษาและการนำเสนอในการอบรม

- เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถนำการคิดเชิงวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้กับการทำงาน การดำเนินชีวิต และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบ

- เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีวิธีการ กระบวนการคิด ค้นหาไอเดียใหม่ๆมาแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

- กล้าคิด, กล้าทำ, กล้าตัดสินใจในการทำงานอย่างมีหลักการ พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสต่างๆ เพื่อรับมือกับโลกธุรกิจปัจจุบันได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

1. การวิเคราะห์

· แนวคิดและความหมาย

· องค์ประกอบของการวิเคราะห์

· รูปแบบของการวิเคราะห์

· เทคนิคการวิเคราะห์และเข้าใจบุคคลากรที่เกี่ยวข้องในการทำงาน

2. การแก้ปัญหาในการทำงาน

· แนวคิดและความหมาย

· กรณีตัวอย่างการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพที่ควรแก้ไขความแตกต่างระหว่างปัญหาคน

· เครื่องมือในการแก้ปัญหา

· (การสังเกต, การเก็บข้อมูล, การระดมสมอง, แผนที่ทางความคิด)

· กระบวนการแก้ปัญหา

3. เทคนิคการตัดสินใจ

· ระบบขั้นตอนและเทคนิค

· แบบของการตัดสินใจ

· กระบวนการตัดสินใจ

· แบบจำลองของการตัดสินใจ

· รูปแบบการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

· กรณีตัวอย่างการแก้ปัญหาและตัดสินใจการทำงานที่มีประสิทธิผล

4. การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจร่วมกันเป็นทีม

· การรักษาสถานการณ์ให้สมาชิกทีมงานดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้อง

· เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยทีมงาน

5. ปัญหาและอุปสรรคในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงาน


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- เข้าใจความหมายเทคนิค วิธีการต่างๆ ของการคิดเชิงวิเคราะห์ที่ประยุกต์ในการพัฒนาการทำงาน

- ฝึกทักษะ การคิดเชิงวิเคราะห์ เข้าใจงาน และเข้าใจลูกค้าค้นหาวิธีการใหม่ๆ ที่แตกต่างและสร้างสรรค์ ตลอดจนพัฒนาสิ่งใหม่และการทำงานในองค์กรได้

- ลดความขัดแย้ง ผิดพลาด และการเห็นไม่ตรงกัน ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผลมารองรับ สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้หาข้อสรุปและแนวทางตัดสินใจได้


ผู้ที่เหมาะกับหัวข้อนี้ ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ซุปเปอร์ไวเซอร์, และพนักงานทั่วไป

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อการแก้ปัญหาที่หน้างาน, การคิดเชิงวิเคราะห์, การแก้ปัญหาที่หน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ, การแก้ปัญหาที่หน้างาน, คิดเชิงวิเคราะห์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด