การจัดทำรายงานและข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 64734

จำนวนคนดู 119 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การทำรายงานผลการปฏิบัติงานถือเป็นอีกบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชาทราบหรือหัวหน้างาน ซึ่งอาจเป็นการสรุปงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย หรือสรุปผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ รายเดือนขึ้นอยู่กับสิ่งที่หัวหน้ามอบหมายหรือข้อตกลงการทำงานร่วมกัน และการจัดทำรายงานที่ดี หัวหน้าควรเห็นรายงานและตัดสินใจหรือรายงานนั้นควรดูง่าย การใช้สำนวนการเขียนเข้าใจง่าย หรือการจะประสานงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิตหรือส่วนงานอื่น ๆ การรายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางการแก้ไขซึ่งเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งบางครั้งการรายงานผลนั้น หัวหน้างานอาจต้องนำข้อมูลไปรายงานต่อกับผู้บังคับบัญชาก่อนจะนำไปเสนอก็ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ข้อมูลน่าเชื่อถือ ความมั่นใจในการเก็บข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา หรือการตัดสินใจที่จะให้ผู้บริหารรับทราบในการปฏิบัติงานของทีม

          

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปปรับใช้กับการรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เข้าใจง่าย


วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจรูปแบบวิธีการรวบรวมข้อมูลและการทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้เข้าใจง่าย ถูกต้องตรงตามข้อมูลของแผนก

2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนรายงานเข้าใจง่าย เหมาะสม และถูกต้อง ชัดเจนกับงานของตนเองเพื่อส่งให้กับหัวหน้า

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

1. เรียนรู้ความสำคัญ ความหมายของการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อนำเสนอหัวหน้างาน

2. เรียนรู้เพื่อความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองในการเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

3. ความสำคัญของที่มาของข้อมูลในแต่ละงานของตนเอง

4. ความตระหนักใจการเก็บข้อมูลของงานที่ถูกต้อง

5. เข้าใจวัตถุประสงค์ในการประชุมร่วมกัน และการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

6. เรียนรู้อุปสรรค-ปัญหาของการสื่อสารของการนำเสนอการปฏิบัติงาน หรือการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา

7. เรียนรู้การเตรียมตัวในการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน

8. เรียนรู้วิธีการเขียน รูปแบบการเขียนเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี เข้าใจง่าย กับผู้บังคับบัญชา

9. ฝึกทักษะการนำเสนอ การใช้เวลา การใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง การตอบคำถาม ที่ชัดเจน

10. เรียนรู้ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

11. สรุป และถาม-ตอบ


รูปแบบการสัมมนา

1.การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40 %

2. ฝึกปฏิบัติ Workshop 60 %

(วิทยากรให้คำแนะนำการจัดทำ)


ระยะเวลา 1 วัน (6 ชั่วโมง)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การจัดทำรายงานและข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดทำรายงานและข้อมูล, รายงานและข้อมูล, รายงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด