บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

รหัสหลักสูตร: 64772

จำนวนคนดู 85 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การที่องค์กรธุรกิจจะประสบความสำเร็จ ผลประกอบการดี มีกำไร พนักงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มั่นคงทั้งรายได้และตำแหน่งหน้าที่การงาน ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งก็เนื่องมาจากการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร


หลักสูตร “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร” นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความความสุข การลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยศึกษาจากตัวอย่างปัญหาข้อขัดแย้งและวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ทราบบทบาท หน้าที่ที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ควรมี

2. เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการสำเร็จ ลุล่วง เพื่อป้องกันปัญหา การกระทบกระทั่งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีของตัวแทนในคณะกรรมการเอง

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการร่วมกันทำ

4. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ หรือเสนอแนะเพื่อวางแนวทางในการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

5. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นสื่อกลางสำหรับไกล่เกลี่ยปัญหา - แก้ไขปัญหา - ระงับข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นในองค์กรในเรื่องการลงโทษพนักงานทางวินัย หรือในกรณีเลิกจ้างพนักงานให้จากกันด้วยดี

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการอบรม

การแต่งตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและจำนวน

3. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและจำนวน

4. วาระการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

5. การสิ้นสภาพของกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

6. การดำรงตนของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต้องปฏิบัติตนอย่างไร?

7. การสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง คณะกรรมการต้องปฏิบัติตนอย่างไร?

8. การประชุมของคณะกรรมการ

9. การทำกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร

10. การทำกิจกรรมต่างๆ ภายนอกองค์กร

11. การทำกิจกรรมต่อหน่วยงานภาครัฐ

12. การอบรมสัมมนาต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับกรรมการ

13. การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานในเรื่องกฎหมายประกันสังคม

14. การบริหารด้านสวัสดิการร้านค้าที่ขายอาหารให้กับพนักงานในบริษัทฯ

15. การพิจารณา เรื่องค่าจ้าง - เรื่องสวัสดิการ ที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง

16. การพิจารณาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.)

17. การพิจารณาแก้ปัญหาพนักงานเข้าร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปรับค่าจ้าง

18. การพิจารณาแก้ปัญหากรณีพนักงานทำผิดวินัยบ่อยๆ

19. การพิจารณาแก้ปัญหากรณีพนักงาน เข้า - ออกงานบ่อยๆ

20. เทคนิคการไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา

21. การพิจารณาย้ายตำแหน่งงานพนักงาน - ย้ายไปอยู่ที่ที่ควรจะอยู่

22. การไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน

23. การพิจารณาความผิดทางวินัยต่อพนักงานกรณีใช้สถานที่ทำงานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน

ยกตัวอย่าง 10 กรณี

24. การพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อพนักงานกรณี - ใบเตือน - พักงาน - ขาดงาน

ยกตัวอย่าง 7 กรณี

25. การพิจารณากรณีพนักงานไม่เซ็น - ไม่ยอมรับความผิดในหนังสือเตือน

26. การพิจารณา ลงโทษทางวินัยต่อพนักงานกรณีเป็นความผิดร้ายแรงเพื่อเลิกจ้าง

ยกตัวอย่าง 7 กรณี

27. (กรณีพนักงานออกจากงาน) เทคนิคการแก้ปัญหา และป้องกันมิให้พนักงานเรียกร้องสิทธิต่างๆ ตามสภาพการจ้าง หรือฟ้องร้องเรียกร้องค่าใดๆ ต่อศาลแรงงานภายหลัง

ยกตัวอย่าง 7 กรณี

การส่งเสริมให้องค์กรมีชื่อเสียงด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระดับประเทศ

28. ส่งชื่อบริษัทฯ เข้าประกวดในนามสถานประกอบกิจการที่มีแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี

29. เตรียมเอกสาร – ข้อมูลต่างๆ ส่งหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงแรงงาน

30. ประโยชน์ที่นายจ้างจะได้รับในการส่งเข้าประกวด

ถาม - ตอบ – แนะนำ


วิธีการฝึกอบรม เน้นการบรรยาย การถาม-ตอบ ยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และสามารถนำกลับไปปฏิบัติหรือปรับปรุงต่อยอดได้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร, คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์, แรงงานสัมพันธ์, บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด