กลยุทธ์การตลาดการขายเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า ( Marketing & Sales Strategy to Increase New Customers and Maintain Existing Customers)

รหัสหลักสูตร: 64811

จำนวนคนดู 326 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
 หลักการเหตุผล :

     การขายในยุควิกฤตเศรษฐกิจและสังคมข่าวสารที่ลูกค้ามีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเท่ากับหรืออาจจะมากกว่าผู้ขาย เป็นยุคแห่งการขายที่นักขายและนักการตลาดที่ไม่ปรับตัวจะไม่สามารถที่จะรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้อีกต่อไป อีกทั้งยังไม่สามารถเพิ่มลูกค้าใหม่เข้ามาในปิรามิดของลูกค้าได้อีก เป็นผลให้นักขายและการตลาดถึงแก่อวสานไปเป็นจำนวนมาก ตามมาด้วยความอวสานของธุรกิจนั้นๆ จึงจำเป็นที่นักขาย นักการตลาดและผู้บริหารจะต้องปรับตัวให้ทันลูกเล่นของและชั้นเชิงการขายแบบใหม่ เพื่อใช้ในการรักษาลูกค้าเก่าไม่ให้จากไป อีกทั้งแสวงหาลูกค้าใหม่เข้ามาทดแทนลูกค้าเก่าที่จากไปบางส่วนเพื่อสามารถรักษาระดับการขายและเพิ่ม พูนการขายให้มากยิ่งขึ้นในที่สุด

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบการขายในยุคสังคมข่าวสาร ที่ลูกค้ามีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเท่ากับหรืออาจจะมากกว่า ผู้ขายเป็นยุคแห่งการขายที่นักขายไม่ปรับตัวจะไม่สามารถที่จะรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้อีกต่อไป

2.เพื่อให้ทราบความจำเป็นที่นักขายและผู้บริหารการขาย จะต้องปรับตัวให้ทันลูกเล่น และชั้นเชิงการขายแบบใหม่เพื่อใช้ในการรักษาลูกค้าเก่าไม่ให้จากไป อีกทั้งแสวงหาลูกค้าใหม่เข้ามาทดแทนลูกค้าเก่าที่จากไปบางส่วนเพื่อสามารถรักษาระดับการขายและเพิ่มพูนการขายให้มากยิ่งขึ้นในที่สุด


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร :

1.ความสำคัญของการแสวงหาลูกค้าใหม่

2.ความสำคัญของการบริหารปิรามิดลูกค้า

3.การวัดคุณค่าของลูกค้าใหม่

4.การวิเคราะห์การขายแบบเก่าและแบบใหม่

5.* Workshop การขายและขบวนการกิจกรรมทางการตลาด

6.การวิเคราะห์ Five Forces

7.การวิเคราะห์คู่แข่งขัน

8.บทบาทของแต่ละผู้เล่นในตลาด

9.กลยุทธ์การตลาดแบบตั้งรับ

10.กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก

11.การตลาดแบบ Niche

12.* Workshop การขายเชิงกลยุทธ์

13.สไตล์การขายแบบต่างๆ

14.อุปนิสัยแห่งความสำเร็จของนักขาย

15.การค้นหาความต้องการของลูกค้า

16.ขั้นตอนการขายแบบครบเครื่อง

17.7 ขั้นตอนของเคล็ดลับการขายแบบ CRM เพื่อรักษาลูกค้าเก่าและแสวงหาลูกค้าใหม่                   

18.ทำไมลูกค้าเก่าจึงสำคัญมาก

19.หัวใจของขบวนการขายแบบ CRM

20.เทคนิคการหาลูกค้าใหม่

21.Prospecting Technique

22.การตลาดแบบ Word of Mouth กับการหาลูกค้าใหม่

23.* Workshop การหาลูกค้าใหม่

24. การจัดการปิรามิดลูกค้า

25.กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

26.การสร้างประสิทธิภาพในการขายให้ปรากฏ ( Sales Performance )

27.* Workshop การสร้าง Sales Productivity

28.การพัฒนาทัศนคติในงานขาย

29.สูตรการเข้าพบลูกค้าที่มีประสิทธิภาพสูง

30.ความสัมพันธ์ระหว่าง Supplier และ Customer แบบ B2B

31.การบริหารเวลาในขบวนการขายเชิงกลยุทธ์

32.การจัดการข้อโต้แย้งอย่างได้ผล

33.การปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพสูง

34.Diagram การขายแบบจูงใจในการแสวงหาลูกค้าใหม่

35.สรุปถามตอบ


Sponsored
การตรวจงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ

การก่อสร้างเป็นขบวนการทำงานที่สร้างอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง (Dr...

ดูรายละเอียด
เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด Zero Defect , 7 Wastes ในกระบวนการทำงาน

1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเห็นถึงสาเหตุข้อผิดพลาดทุกๆ ประเด็น2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวค...

ดูรายละเอียด
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ผู้จัดการและหัวหน้างาน ฝ่ายการตลาดการขาย เจ้าหน้าที่ขาย เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ผู้ประกอบการ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: การขาย, การตลาด, ความสัมพันธ์ลูกค้า, การสร้างความพึงพอใจลูกค้า, การสื่อสาร, การบริหารกลยุทธ์