กลยุทธ์และการจัดการการจัดซื้อสมัยใหม่ (Modern Procurement Strategies and Management)

รหัสหลักสูตร: 67316

จำนวนคนดู 633 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์และการจัดการการจัดซื้อสมัยใหม่ (Modern Procurement Strategies and Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

        หลักสูตรนี้ ได้สำรวจขอบเขตการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสมัยใหม่ โดยเจาะลึกกลยุทธ์ เทคโนโลยี และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ล่าสุดที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจำเป็นต้องทำให้เป็นเลิศในบทบาทของตน ด้วยการผสมผสานแนวคิดทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ นักศึกษาจะพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการนำทางความซับซ้อนของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการห่วงโซ่อุปทานในตลาดโลกปัจจุบัน


วัตถุประสงค์

•ทำความเข้าใจพื้นฐานของการจัดซื้อจัดจ้างและความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในองค์กรสมัยใหม่ (Understand the fundamentals of procurement and its strategic importance in modern organizations.)

•วิเคราะห์แนวโน้มและความท้าทายในปัจจุบันในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงโลกาภิวัตน์ ความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Analyze current trends and challenges in procurement, including globalization, sustainability, and digital transformation.)

•พัฒนาความเชี่ยวชาญในกลยุทธ์การจัดซื้อ รวมถึงการจัดการหมวดหมู่ การจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ และการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน (Develop proficiency in procurement strategies, including category management, supplier relationship management, and cost optimization.)

•สำรวจบทบาทของการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ทันสมัย

(Explore the role of data analytics and technology in modern procurement processes.)

•รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจริยธรรมและยั่งยืน

( Gain insight into ethical and sustainable procurement practices )

•เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทาน

(Learn about risk management in procurement and supply chain operations.)

•ใช้แนวคิดการจัดซื้อจัดจ้างผ่านกรณีศึกษา การจำลอง และสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง

(Apply procurement concepts through case studies, simulations, and real-world scenarios.)

•เตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพที่ประสบความสำเร็จในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและการรับรอง (Prepare for a successful career in procurement with knowledge of industry standards and certifications.)


หัวข้ออบรมสัมมนา
โมดูล 1: มุมมองใหม่ๆกับการจัดซื้อสมัยใหม่ (New perspectives on modern purchasing)

•บทบาทใหม่ๆของการจัดซื้อจัดจ้างต่อความสำเร็จขององค์กร (New roles of procurement in organizational success.)

•หน้าที่เชิงกลยุทธ์ของงานจัดซื้อจัดจ้าง (Strategic functions of procurement.)

โมดูล 2 : แนวโน้มและความท้าทายในการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Trends and Challenges)

•โลกาภิวัตน์และผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง (Globalization and its impact on procurement)

•ความยั่งยืนและการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ (Sustainability and responsible sourcing)

•การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital transformation and e-procurement)

•การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการพิจารณาด้านจริยธรรม (Regulatory compliance and ethical considerations)

โมดูล 3 : การพัฒนากลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Strategy Development)

•กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างกับกลยุทธ์การปฏิบัติงาน (Procurement strategy vs. operational tactics)

•การจัดการหมวดหมู่และการจัดหาเชิงกลยุทธ์ (Category management and strategic sourcing)

•การแบ่งส่วนซัพพลายเออร์และการจัดการความสัมพันธ์ (Supplier segmentation and relationship management)

โมดูล 4 : เทคโนโลยีในการจัดซื้อจัดจ้าง (Technology in Procurement)

•บทบาทของการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ในการจัดซื้อจัดจ้าง (Role of data analytics and big data in procurement)

•ซอฟต์แวร์จัดซื้อจัดจ้างและแพลตฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (Procurement software and

e-procurement platforms)

•Internet of Things (IoT) และการมองเห็นห่วงโซ่อุปทาน (Internet of Things (IoT) and supply chain visibility)

•ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องในการจัดซื้อจัดจ้าง (Artificial intelligence and machine learning in procurement)

โมดูล 5 : การจัดซื้ออย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน (Ethical and Sustainable Procurement)

•ข้อพิจารณาทางจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง (Ethical considerations in procurement)

•แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (Sustainable procurement practices)

•ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในการจัดซื้อจัดจ้าง (Corporate social responsibility (CSR)

in procurement)

•การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Green procurement and circular economy principles)

    โมดูล 6 : การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง (Risk Management in Procurement)

•การระบุและประเมินความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง (Identifying and assessing procurement risks)

•กลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบและการวางแผนฉุกเฉิน (Mitigation strategies and contingency planning)

•การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและความยืดหยุ่น (Supply chain disruption and resilience)

•การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity planning)

โมดูล 7 : การใช้แนวคิดการจัดซื้อจัดจ้าง (Applying Procurement Concepts)

•กรณีศึกษาและตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง (Case studies and real-world examples)

โมดูล 8 : Q & A Session


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์และการจัดการการจัดซื้อสมัยใหม่ (Modern Procurement Strategies and Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พื้นฐานของการจัดซื้อจัดจ้าง, กลยุทธ์ของงานจัดซื้อจัดจ้าง, การมองเห็นห่วงโซ่อุปทาน, จริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง, การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง, การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด