การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนเพื่อรองรับปัญหาแรงงานหลังวิกฤติโควิด-19

รหัสหลักสูตร: 64829

จำนวนคนดู 111 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
แม้เศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างช้าๆ ในระยะข้างหน้า แต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าตลาดแรงงานจะฟื้นตัวได้ในเร็ววัน ทั้งนี้เพราะหลายธุรกิจมีการปรับตัวในด้านการลดต้นทุนด้านบุคลากรทั้งโดยการปรับวิธีการทำงานและการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้โดยใช้แรงงานต่อหน่วยลดลง ตลอดจนการตกงานเป็นจำนวนมากจากอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมาก ส่งผลให้แรงงานจำนวนไม่น้อยจำเป็นต้องออกไปเป็นแรงงานนอกระบบ และเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ อาจไม่มีอุตสาหกรรมใดที่สามารถดูดซับกลับเข้าระบบได้เร็วเพราะทักษะแรงงานไม่สอดคล้องกับความต้องการของงานหรือที่เรียกว่าปัญหา "skill mismatch" ประเทศเทศไทยที่กำลังอยู่ในยุคของการขาดแคลนแรงงาน จึงมีแนวโน้มเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนอัตรากำลังที่เหมาะสม และรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว หลักสูตรนี้จึงจำเป็นต่อทุกกิจการ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนกำลังคน และเทคนิคในการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างมีระบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์อัตรากำลังในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้จริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

· ความหมายและความสำคัญของการวางแผนกำลังคน

· ความเชื่อมโยงแผนกำลังคน กับ แผนกลยุทธ์ขององค์กร

· การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจองค์กร เพื่อกระจายภารกิจสู่หน่วยงานต่าง ๆ

· ขั้นตอนและวิธีการวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

· กระบวนการ Strategic Management เพื่อการวิเคราะห์อัตรากำลังคนระดับองค์กร

Ø เทคนิคเชิงปริมาณ

Ø เทคนิคเชิงคุณภาพ

Ø Benchmarking

· การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดตัวชี้วัดงานและคุณสมบัติ (Specification) ที่เหมาะสม

· เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังคนทั้งด้าน Demand และ Supply

Ø การใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์ (Judgmental Methods)

Ø การใช้หลักทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Methods)

Ø การใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods)

· เกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากำลังคนภายในหน่วยงาน

· การบริหารแผนกำลังคนใน 3 สถานการณ์ (คนเกิน คนขาด และพอดี)

· การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนในงานที่มีลักษณะเฉพาะ

· กรณีสายงานขาย

- เทคนิควิธีใช้งบประมาณฝ่ายขายเป็นฐาน

- เทคนิควิธีคำนวณปริมาณงานเป็นฐาน

- เทคนิควิธีใช้กำไรส่วนเพิ่มเป็นฐาน

· กรณีสายการผลิต เพื่อให้มีอัตรากำลังที่เหมาะสมตามแผนการผลิต

- ความสัมพันธ์ระหว่างแผนการผลิตกับอัตรากำลังคน

- โครงสร้างต้นทุนการผลิต

- Level Production with overtime and subcontract

- Chase Plan

- Level Production with back order as need

- การวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนผลิต

- การหาจุดเพิ่ม (ลด) อัตรากำลังคน และต้นทุนแรงงานที่เหมาะสม

· การควบคุมอัตรากำลัง

· การจัดการกับอัตรากำลังคนที่ด้อยคุณภาพ

· แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกำลังคนในปัจจุบันและอนาคต

· Workshop :

- การวิเคราะห์งานโดยใช้ข้อมูลงานของบริษัทลูกค้า

- การวิเคราะห์ภาระงานตามแผนกลยุทธ์องค์กรของบริษัทลูกค้า

- การิเคราะห์อัตรากำลังคนของแต่ละหน่วยงานตามข้อมูลจริง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน, วางแผนอัตรากำลังคนเพื่อรองรับปัญหาแรงงาน, อัตรากำลังคน, วางแผนอัตรากำลังคน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด