OKRs for Leader เครื่องมือสำหรับบริหารคนและองค์กร

รหัสหลักสูตร: 64841

จำนวนคนดู 86 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล (Introduction)

OKRs เป็นเครื่องที่ทำให้ Google ประสบความสำเร็จมาแล้ว และปัจจุบันหลายองค์กรทั่วโลกนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน โดยส่วนใหญ่ก่อนที่เครื่องมือ OKRs ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการตั้งเป้าหมาย เป้าหมายต้องชัดเจน เป็นเป้าหมายที่ท้าทาย ต้องทำได้จริงไม่เพ้อฝัน สำหรับเครื่องมือนี้หัวหน้างานมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เครื่องมือนำมาใช้แล้วประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นจากคนที่เป็นหัวหน้างานที่คอยช่วยผลักดัน เพื่อให้เครื่องมือสามารถใช้งานได้จริง เครื่องมือ OKRs ไม่ใช่เป็นเครื่องมือแทนที่ KPIs เป็นเครื่องมือที่เน้นการเชิงรุกมากกว่าการทำงานเชิงรับ เน้นการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ให้อิสระความคิดของคนในทีมได้ระดมสมองในการตั้งเป้าหมายทำงานร่วมกัน เป็นการตั้งเป้าหมายระยะสั้น


วัตถุประสงค์ (Objective)

    1. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจในศาสตร์ของการใช้เครื่องมือ OKRs ควบคู่กับบทบทบาทหัวหน้างาน

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเทคนิคในการตั้ง OKRs เพื่อใช้การบริหารงาน การตั้งป้าหมายในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

    3. เพื่อให้หัวหน้างานฝึกการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ในการนำเครื่องมือ OKRs ไปใช้ผ่านกระบวนการ Communication, Feedback, Recognition ผ่านกระบวนการโค้ช


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

· OKRs กับหัวหน้างาน

· หัวหน้างานคือใคร?

· บทบาทหัวหน้างานในศตวรรษที่ 21

· ทักษะหัวหน้างานที่จำเป็นต้องมี

· การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับหัวหน้างาน

· การคิดวินิจฉัยองค์กรก่อนการบริหารงานผ่านการ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพื่อกำหนดการบริหารงาน

· กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารงาน

· การใช้ OKRs สำหรับหัวหน้างาน

· การติดตั้ง OKRs ใช้ในการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

· การใช้ CFR เหมาะกับหัวหน้างานอย่างไร

· สรุปการเรียนรู้ ได้แผนงาน และมอบของรางวัล


วิธีการอบรม

1. บรรยายเนื้อหาหลักทฤษฎี

2. อธิบายตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน

3. Workshop


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม การชม VDO

2. การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรม สรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, OKRs for Leader เครื่องมือสำหรับบริหารคนและองค์กร, OKRs for Leader, OKRs, บริหารคน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด