หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง

รหัสหลักสูตร: 64866

จำนวนคนดู 486 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
หลักการและเหตุผล

             หากเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และ HR องค์กรของท่าน มีความเชื่อมั่นว่า "พนักงานที่มีความสามารถสูง (Star and Talent) เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งในการนำมาซึ่งความเจริญเติบโต ก้าวหน้า และอยู่รอดขององค์กร การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง ในการดึงดูด พัฒนา รักษา และใช้ประโยชน์พนักงานที่มีความสามารถสูงต้องมีความแตกต่างจากการบริหารพนักงานธรรมดาทั่วไป” ด้วยเหตุนี้ องค์กรของท่านจำเป็นต้องเรียนรู้กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง ให้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง จูงใจให้เขาอยากอยู่อยากทำงานกับองค์กร และพัฒนาให้เขาเป็นที่ยอมรับแก่พนักงานทั่วไป

             หลายองค์กรมีการนำ Talent Management มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) แต่ก็ประสบกับปัญหาหลายประการ อาทิเช่น

     - คัดเลือกผิดพลาดได้พนักงานที่ “เก่งไม่จริง”

     - คัดเลือกดี ได้พนักงานที่เก่งจริง แต่ “ไม่เป็นที่ยอมรับ”

     - มีพนักงานที่เก่งและเป็นที่ยอมรับ แต่ “ไม่รู้จะวางแผนฝึกอบรมและพัฒนา” อย่างไร

     - “เสียของ หรือ เสียโอกาส” เนื่องใช้พนักงานเก่งไม่เป็น หรือใช้คุ้มค่ากับความสามารถที่มี

     - บริหารและจูงใจพนักงานเก่งไม่เหมาะสม กลายเป็น “บั่นทอนขวัญกำลังใจ”

     - กลายเป็นโรงเรียนฝึกคนเก่ง ไม่รู้วิธีการรักษาพนักงานเก่งให้ “อยู่กับองค์กรนาน ๆ ”

             สถาบันฯ ได้ออกแบบหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์มาถ่ายทอดเป็นหลักสูตรที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นที่สามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับStlyeการบริหารและวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารที่มีความสามารถสูงให้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร (Value Added)


วัตถุประสงค์:

     1. เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Star and Talent Management Strategy)

     2. เสริมสร้างเทคนิคในการกำหนดเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกที่มีความสามารถสูงขององค์กร

     3. สามารถวิเคราะห์และแยกแยะความแตกต่างระหว่างพนักงานที่มีความสามารถสูงและพนักงานที่ความสามารถเหมือนจะสูงได้อย่างเป็นรูปธรรม

     4. เสริมสร้างเทคนิคในการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานที่มีความสามารถสูงอย่างมีประสิทธิภาพ

     5. เสริมสร้างเทคนิคในการรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงให้อยากอยู่อยากทำงานกับองค์การ

     6. เสริมสร้างเทคนิคในการจูงใจและใช้ศักยภาพพนักงานที่มีความสามารถสูงให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     7. สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปวาง กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูงได้อย่างมีประสิทธิผล


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

ส่วนที่ 1 : ปฐมบทเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management Introduction)

     > การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management : TM) คืออะไร ?

     > ทำไมองค์กรและผู้บริหารต้องบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง ?

     > “พนักงานที่มีความสามารถสูง หรือ พนักงานดาวเด่น” ต้องมีคุณลักษณะเช่นไร ?

ส่วนที่ 2 : กระบวนการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management Process)

     > 4 ขั้นตอนในการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง

ส่วนที่ 3 : กลยุทธ์ในการบริหารคนเก่ง (Talent Management Strategy)

     > 7 กลยุทธ์ในการบริหารคนเก่ง

ส่วนที่ 4 : ความปรารถนาของพนักงานดาวเด่นที่แตกต่างจากพนักงานทั่วไป

     > แนวทางการแสวงหาความปรารถนาของพนักงานดาวเด่น

     > Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาความปรารถนาของพนักงานดาวเด่น

ส่วนที่ 5 : เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกพนักงานดาวเด่น (Star & Talent Recruitment and Selection)

     > หลักการในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานดาวเด่น

     > แนวทางการกำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก Talent ขององค์กร

     > เครื่องมือในการประเมินและคัดเลือกพนักงานดาวเด่น ด้านผลการปฏิบัติงาน (Key Performance or Key Result)

     > เครื่องมือในการประเมินและคัดเลือกพนักงานดาวเด่น ด้านศักยภาพหรือความสามารถ (Potential or Competency)

     > เครื่องมือในการประเมินและคัดเลือกพนักงานดาวเด่น ด้านการเป็นคนดีที่มีความเหมาะสม (Good employee and Suitability)

     > Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติออกแบบเครื่องมือในการประเมินและคัดเลือกพนักงานดาวเด่น

ส่วนที่ 6 : เทคนิคการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานดาวเด่น (Star & Talents Training and Development Techniques)

     > แนวทางการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานดาวเด่น

     > การฝึกอบรมพนักงานดาวเด่นแบบเร่งรัด (Fast Training)

     > โครงการพัฒนาพนักงานดาวเด่นระยะยาว (Project Development)

     > Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติออกแบบการฝึกอบรมพนักงานดาวเด่นแบบเร่งรัด หรือโครงการพัฒนาพนักงาน ดาวเด่นระยะยาว

ส่วนที่ 7 : เทคนิคการรักษาพนักงานดาวเด่นให้อยากอยู่อยากทำงานกับองค์การนานๆ (Talents Retention Techniques)

     > หลักในการประเมินผลการปฏิบัติงาน(Performance Appraisal)

     > หลักการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานดาวเด่น (Compensation & Benefits for Talent)

     > วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) อย่างไรให้ตอบโจทย์องค์กร และโดนใจพนักงานดาวเด่น ?

     > วางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) อย่างไร ให้ตอบโจทย์องค์กร และโดนใจพนักงานดาวเด่น ?

     > แนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานดาวเด่น (Talent Engagement)

     > Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติออกแบบการรักษาพนักงานดาวเด่นให้อยากอยู่อยากทำงานกับองค์การ

ส่วนที่ 8 : เทคนิคการจูงใจและใช้ศักยภาพพนักงานดาวเด่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน

     > แนวทางในการสร้างแรงจูงใจและบริหารพนักงานดาวเด่นให้เหมาะสมกับ Career Path และ Succession Plan

     > การใช้ศักยภาพของพนักงานดาวเด่นให้สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน (Rotation)

     > แนวทางการกำหนดขอบเขตหน้าที่งาน และมอบหมายงานให้ชัดเจน (Job Description and Assignments)

     > แนวทางการติดตามงานพนักงานดาวเด่นอย่างมีประสิทธิภาพ

     > แนวทางการมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงพนักงานอื่น (Mentor)

     > การเปิดโอกาสให้พนักงานดาวเด่นมีส่วนร่วมในการบริหาร (Participation Management)

     > แนวทางการชื่นชมพนักงานดาวเด่นเชิงบวก (Positive Appreciation)


“ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”Sponsored
เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Motivate the Purchase Decision)

          ในปัจจุบันธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการขายสินค้าและบริการ "ฝ่ายขาย”จะต้องกระตือร...

ดูรายละเอียด
อบรมออนไลน์ สุดยอดการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 2021 ( เรียน ครึ่งวัน)

หลักการและเหตุผล                              ในยุคสมัยนี้ในโลกของธุ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, ฝึกอบรม, hr