การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance

รหัสหลักสูตร: 64899

จำนวนคนดู 162 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การเงินเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและเข้าใจยาก ผู้บริหารในหลายองค์กรไม่ได้มีความถนัดในเรื่องของการเงินมากนัก แต่ในปัจจุบันหลีกเลี่ยงได้ยากที่ผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงินต้องสามารถดูงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้

         

หลักสูตรนี้จึงออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการเงินมาก่อน หรือมีพื้นฐานน้อยสามารถเข้าใจการเงินได้โดยเน้นการคำนวณไม่มาก แต่เน้นการประยุกต์ใช้และการตัดสินใจได้จริง ใช้ติดต่อธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

µ เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงการอ่านงบการเงิน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนผ่านกรณีศึกษาจริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

§ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของงบการเงินที่สำคัญ (งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด)

§ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ผ่าน Workshop ให้สามารถวิเคราะห์ได้จริง

§ การวิเคราะห์แนวนอน แนวดิ่ง

§ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการลงทุน

§ การประมาณการกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์โครงการ

§ มูลค่าเงินตามระยะเวลา

§ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน ผ่าน Workshop ให้สามารถวิเคราะห์และนำเสนอได้จริง


ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

· นำงบการเงินของบริษัทจริงมาทำการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบและอภิปราย

· นำข้อมูลทางการเงินเพื่อให้ผู้บริหารสามารถศึกษาความเป็นไปได้ทางการลงทุนผ่าน Workshop ให้ตัดสินใจได้จริง


รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

· บรรยาย

· การฝึกปฏิบัติการเพื่อนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์กับสภาพการณ์จริง ให้สามารถแนวคิดนี้ไปใช้งานได้จริง

· กรณีศึกษา


อุปกรณ์ที่ต้องใช้ มือถือ Smart phone ทั้งระบบ Android หรือ ios

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน, Finance for Non-Finance, Finance, การเงิน, การเงินสำหรับผู้บริหาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด