การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร

รหัสหลักสูตร: 64977

จำนวนคนดู 141 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
องค์กรปัจจุบันมีในการรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยลง นำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น หลายองค์การได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และราคาถูกลง องค์การจึงสามารถที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับองค์การของตนเองโดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ในการบริหารงานเอกสารอย่างเป็นระบบ


วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญในสายงานธุรการ

2. เรียนรู้การพัฒนาตนเองกับการทำงานในสายงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เรียนรู้การสร้างหลักการในการบริหารงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานงานด้านธุรการ

4. เรียนรู้การพัฒนาระบบงานธุรการเพื่อช่วยให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กรต้องการ

5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสายงานธุรการในองค์กรได้ด้วยตนเอง


เหมาะสำหรับ ผู้บริหารงานสำนักงาน หัวหน้างานสำนักงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

การสร้างพื้นฐานและวางแนวทาง

- ความหมาย และความสำคัญ ในการบริหารเอกสาร (งานสารบรรณ)

- หลักยึด “หัวใจ” ในการบริหารอย่างเป็นระบบ (ระบบบริหาร 5 ส)

- ประสิทธิผล และเป้าหมาย ในการบริหารสู่สำนักงานยุคไร้กระดาษ

- บทวิเคราะห์ปัญหาพื้นฐาน

การสร้างความสัมพันธ์ในการบริหารงานเอกสารอย่างเป็นระบบ

- ภาคปฏิบัติ

 o การบริหารวงจรเอกสาร - การปฏิบัติงาน

 o เทคนิคพื้นฐานของภาคปฏิบัติ - การวางแผนและการบริหารเวลางาน

การสร้างความสัมพันธ์ในการบริหารเอกสารอย่างเป็นระบบ (ต่อ...)

- ภาคทฤษฎี

 o การสร้างระบบจัดเก็บเอกสาร

 o เทคนิคการสร้างความสอดคล้องกับการบริหารเอกสารทางคอมพิวเตอร์

- สรุปขั้นตอนในการเริ่มบริหารเอกสารอย่างเป็นระบบ

 o การประเมินประสิทธิผล และเป้าหมาย

 o ขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ

- คำถาม – คำตอบ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร, การบริหารระบบงานเอกสาร, บริหารระบบงานเอกสาร, ระบบงานเอกสาร, งานเอกสาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด