สัมมนา Online : สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร (Customs duty incentives)

รหัสหลักสูตร: 65182

จำนวนคนดู 100 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล

      ภาครัฐได้ให้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้น ลดหย่อนหรือคืนอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศไว้อย่างหลากหลาย เช่น การลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้าตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร การส่งเสริมการลงทุน เงินชดเชยค่าภาษีอากร (Tax Coupon) การขอคืนอากรขาเข้าตามมาตรา 28 (Re-Export) และมาตรา 29 (Duty Drawback) คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี และสิทธิพิเศษทางการค้าตามความตกลงระหว่างประเทศ เป็นต้น

      ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับภาษีศุลกากรจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการสำคัญที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อการวางแผนและควบคุมการผ่านพิธีการศุลกากรและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตามกฎหมาย


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรประเภทต่างๆ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

1. การลดหย่อนหรือยกเว้นอากรตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร

2. การส่งเสริมการลงทุน

3. เงินชดเชยค่าภาษีอากร

4. การขอคืนอากรตามมาตรา 28 (Re-Export) และมาตรา 29 (Duty Drawback)

5. คลังสินค้าทัณฑ์บน

6. เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี

7. สิทธิพิเศษทางการค้าตามความตกลงระหว่างประเทศ

8. กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีศุลกากร การนำเข้าหรือส่งออกสินค้า


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร, Customs duty incentives, ภาษีศุลกากร, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด