แนวทางการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้สินค้าตรงตาม Location และอยู่ครบตรงตามระบบ

รหัสหลักสูตร: 65195

จำนวนคนดู 115 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
แนวทางการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้สินค้าตรงตาม Location และอยู่ครบตรงตามระบบ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 5 สิงหาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 78 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 28 ตุลาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 162 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

แนวทางการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้สินค้าตรงตาม Location และสินค้าครบตรงตามระบบ


ในยุคปัจจุบันธุรกิจมีการปรับตัว และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อการแข่งขัน โดยธุรกิจหลักที่มีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จึงจำเป็นต้องมีสถานที่เก็บสินค้า เพื่อกระจ่ายให้กับลูกค้า และส่งมอบให้กับฝ่ายผลิต ในปัจจุบันผู้บริหารหันมาให้ความสำคัญต่อการจัดเก็บสินค้าเป็นอย่างมาก เพราะหากจัดเก็บไม่ดี หรือไม่เหมาะสม อาจทำให้เสียเวลาในการหยิบจ่ายค้นหาสินค้าไม่เจอ สินค้าสูญหาย หรือส่งมอบไม่ทันตามกำหนด ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายกับบริษัทได้ ซึ่งหลักสูตร “แนวทางการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้สินค้าตรงตาม Location และอยู่ครบตรงตามระบบ” เป็นหลักสูตรที่ผู้สอนเขียนขึ้นมา เพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดเก็บสินค้าได้อย่างเหมาะสม รวมถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บ การตั้ง Location การหยิบจ่าย รวมถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่สอดคล้องกับระบบ ISO เพื่อให้สินค้าอยู่ตรง Location เพื่อประหยัดเวลาในการค้นหา รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น ในกระบวนการทำงานให้กับองค์กร

          วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

•ทราบถึงความสำคัญของการจัดเก็บสินค้า

•ทราบถึงการนำสินค้าจัดเก็บเข้าพื้นที่ Location

•ทราบถึงวิธีการจัดทำและตั้ง Location ของสินค้าแต่ละประเภท เช่น สินค้าเคลม สินค้าชำรุด สินค้าขายฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน และสินค้ามีอายุการจัดเก็บ รวมถึงสินค้าอันตราย

•ทราบถึงแนวทางการนำสินค้าจัดเก็บเข้าพื้นที่ Location และการหยิบเบิกจ่ายตามเอกสาร

•แนวทางในการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท เพื่อให้ตรงกับสินค้าที่จัดเก็บ

•ทราบถึงแนวทางในการตัดสินค้าออกจากระบบที่คุม Stock สินค้า ด้วย Bin Card (ระบบ Stock Card) ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น SAP ฯลฯ หรือใช้ระบบ Excel

•ทราบถึงแนวทางการตรวจนับย่อย (Cycle Count) เพื่อควบคุมสินค้าให้ครบตามจำนวนและให้สินค้าอยู่ตรงตาม Location

•การจัดทำป้ายบ่งชี้ให้ตรงตามระบบ ISO

•การจัดทำรายงานปัญหาในการจัดเก็บ และการจัดทำ KPI เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงาน

•ทราบถึงปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานและวิธีแก้ไขป้องกัน

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

•ความสำคัญของการจัดเก็บสินค้า

•ความสำคัญของพนักงานที่ดูแลการจัดเก็บและเบิกจ่าย

•ขั้นตอนกระบวนการในการจัดเก็บสินค้า

•การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บสินค้า

•ความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดเก็บสินค้า

•การวางแผนในการจัดเก็บสินค้า การจัดทำ Location และการกำหนดพื้นที่ให้เหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ (ชั้นวางสินค้าแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ แบบเหล็กฉาก หรือประกอบขึ้นเอง)

•การวางแผนในการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท

o สินค้าปกติ

oสินค้าเคลม / สินค้ารอการตรวจสอบ

oสินค้าขายฝาก / ฝากขาย

oสินค้ารอทำลาย / ขายซาก

oสินค้าอันตราย / สินค้าที่ต้องมีการควบคุม

•ประเภทของการจัดเก็บ

oจัดเก็บแบบ ABC

oจัดเก็บแบบกลุ่มสินค้า

oจัดเก็บแบบกล่องกับพื้น

oจัดเก็บแบบ Fix Location

oจัดเก็บแบบไม่ Fix Location

oจัดเก็บตามลักษณะสินค้า เช่น สินค้าที่มีขนาดใหญ่ สินค้าที่มีขนาดยาว

•แนวทางในการควบคุมสินค้าด้วย (Stock Card) โดยใช้ BIN CARD / ระบบ SAP / ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สินค้าอยู่ตรง Location และครบตามจำนวน และการหยิบจ่ายสินค้า

•การโอนย้ายสินค้า ภายในคลังสินค้าเพื่อให้ตรงกับ Location ในระบบ

•ขั้นตอนแนวทางในการจัดทำ Cycle Count (ตรวจนับย่อย) เพื่อให้สินค้าอยู่ตรง Location และครบตามจำนวน

•การจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าแต่ละประเภทเพื่อให้ตรงตามระบบ ISO

•แนวทางในการจัดเก็บสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว / เคลื่อนไหวช้า

•การจัดทำรายงานปัญหาในการจัดเก็บ และการจัดทำ KPI เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงาน

• ปัญหาในการทำงาน การจัดเก็บสินค้า และแนวทางในการแก้ไขป้องกัน


Sponsored
การขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง (Multiple Red-Ocean Sales Strategies)

     เพื่อทบทวนเส้นทางการเป็นนักขายของพนักงานแต่ละท่าน (Brush up)     เพื่อเพิ่มทักษะ ม...

ดูรายละเอียด
การตรวจงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ

การก่อสร้างเป็นขบวนการทำงานที่สร้างอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง (Dr...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบในการจัดเก็บสินค้า ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บ การหยิบสินค้าเพื่อจ่าย ธุรการคลังสินค้า หรือผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ที่กำลังวางแผนในการจัดเก็บสินค้า นักศึกษาด้านโลจิสติกส์ ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมก่อนสำเร็จการศึกษา องค์กรที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดเก็บ และบวนการการทำงานภายในคลังสินค้า

** การอบรมสัมมนาเน้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง รวมถึงตัวอย่าง KPIแบบฟอร์มเอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวของ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง **

สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,300.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท จี ทอล์ค จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:นนทพัฒน์ โพธี
เบอร์โทรศัพท์ :0897990890

หากท่านต้องการสมัคร แนวทางการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้สินค้าตรงตาม Location และอยู่ครบตรงตามระบบ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค (G Talk), อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, การสร้างวิทยากรให้เป็นมืออาชีพ, การขนส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุน, การบริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป, แนวทางในการจัดเก็บสินค้าให้ตรง location