หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 23 เดือน มกราคม 2559