เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

ทักษะหัวหน้างานยุค 4.0 SMART SUPERVISORY SKILLS 4.0

รหัสหลักสูตร: 66151

จำนวนคนดู 574 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะหัวหน้างานยุค 4.0 SMART SUPERVISORY SKILLS 4.0
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

     สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรแพลน แอนด์ เวิร์ค  มีความยินดีและขอนำเสนอโครงการฝึกอบรม

- สัมมนาสำหรับองค์กรของท่าน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารสำหรับหัวหน้างานในการสร้างมาตรฐานระดับความสามารถของหัวหน้างานที่สามารถนำทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

   2. เพื่อเรียนรู้วิธีที่จะพัฒนาตนเองอย่างหัวหน้างานมืออาชีพ ต้องค้นหาและพัฒนาตนเอง เพื่อความสำเร็จในการทำงานโดยมององค์กร เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องอย่างเข้าใจ พร้อมจะพัฒนาไปด้วยกัน

   3. เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความสำเร็จในอาชีพ วิธีการคิด หลักการสื่อสาร การจูงใจ การประสานงาน การสอนงาน การสร้างความร่วมแรงร่วมใจเป็นทีมซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ

   4. เพื่อเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ ของหัวหน้างงานในยุคการเปลี่ยนแปลง 4.0 รววมทั้งผสมผสานหลักการบริหาร จัดการการทำงานให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานยุค 4.0

2. Re-Skills Competency การปรับตัวทางบุคลิกภาพระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังบัญชาในการทำงานร่วมกันแบบ 4.0

กิจกรรมการเรียรนรู้ : บุคลิคภาพของหัวหน้างานที่จำเป็นต้องทราบ โดยทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ 8 ด้าน (Personality Assessment) เพื่อการพัฒนาสู่ความสำเร็จในการทำงานของตนเอง

3. หลักการการบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างาน

        - การจัดการทั่วไป

        - การบริหารจัดการหน้าที่เฉพาะ

        - การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

        - การสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร

4. Re-Skills Competency ของหัวหน้างานอย่างมีทิศทางและเป้าหมายชัดเจน

กิจกรรมการเรียรนรู้ : ภาวะผู้นำที่หัวหน้างานจำเป็นต้องทราบ โดยทำแบบทดสอบภาวะผู้นำ 7 ทักษะของหัวหน้างาน (Leadership Assessment) เพื่อการพัฒนาสู่ความสำเร็จในการทำงานของตนเอง

5. ขีดความสามารถของหัวหน้างานกับการบริหารจัดการยุค 4.0

        - ความสามารถส่วนตัว (Self Awareness)

        - ความสามารถทางสังคม (Social Awareness)

        - การบริหารสัมพันธภาพ (Relation Awareness)

6. เครื่องมือในการจัดกระบวนการบริหารจัดการของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

        - SWOT Analysis

        - PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques

        - INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction techniques

7. WORSHOP : ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ทักษะการเป็นหัวหน้างาน”

        - LEADER & LEADERSHIP ภาวะผู้นำกับการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

        - COACHING การสอนงานให้ลูกน้องเข้าใจและทำงานได้อย่างถูกต้อง

        - TEAMWORK การทำงานเป็นทีมด้วยบริหารคน และกระบวนการอย่างมีเทคนิค

        - COUNSELLING การให้คำแนะนำและคำปรึกษาลูกน้องอย่างสร้างสรรค์

8. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และประเด็นตอบคำถาม

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

        - การบรรยาย     

        - กิจกรรม และเกม      

        - การแสดงออก

        - กลุ่มสัมพันธ์   

        - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะหัวหน้างานยุค 4.0 SMART SUPERVISORY SKILLS 4.0
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะหัวหน้างานยุค 4.0, SMART SUPERVISORY SKILLS 4.0

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด