หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 01 เดือน ตุลาคม 2559