หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 07 เดือน มิถุนายน 2560