registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 05 กรกฎาคม 2561 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 05 เดือน กรกฎาคม 2561

เป็นหลักสูตรเส้นทางสู่ความสำเร็จในอาชีพนายหน้าอสังหาฯ เหมาะแก่ผู้ที่มีความสนใจในอาชีพตัวแทนขายอสังหาฯ
คอร์สเรียนสปาหน้าและดูแลผิววิชาชีพด้วยเครื่องสปา สำหรับผู้ที่อยากมีอาชีพเสริม หรือเจ้าของกิจการที่อยากเปิดร้านสปา/ร้านเสริมความงาม
เพื่อค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เลขานุการยุคใหม่จำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการที่ครบเครื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อย
คอร์สเรียนสปาหน้าและดูแลผิววิชาชีพด้วยเครื่องสปา สำหรับผู้ที่อยากมีอาชีพเสริม หรือเจ้าของกิจการที่อยากเปิดร้านสปา/ร้านเสริมความงาม
การใช้ช่วงเวลาการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0-5.0 กำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสให้องค์กรแข่งขันได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นการศึกษา ทบทวนเพื่อกำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับยุคอุตสาหกรรม 4.0-5.0 จึงสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง
การใช้ทักษะจากกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองเพื่อนำมาติดตามหนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเรียนรู้และนำทักษะต่างๆมาใช้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประสบการณ์ ปัญหาหนี้เสียหรือหนี้สูญจะน้อยลงและส่งผลให้กาจัดเก็บหนี้มีประสิทธิมากขึ้น องค์กรจะมีสภ
ศูนย์บริการวิชาการฯ จุฬาฯ ได้เปิดหลักสูตรวุฒิบัตร "Mini Master in Creative Digital Marketing" รุ่นที่ 3
ร่วมอบรมกับทาง HRDZENTER ในหลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ) โดยวิทยากรผู้เชียวชาญมากกว่า 25 ปี
การบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่มีระบบ มีโครงสร้างค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ) ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม นี้ โดยวิทยากร อดีตกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์กรชั้นนำหลายแห่งกว่า 25ปี
การบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่มีระบบ มีโครงสร้างค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ โลกของการทำงานในปัจจุบันนั้น เป็นการทำงานที่ต้องอา
เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ โลกของการทำงานในปัจจุบันนั้น เป็นการทำงานที่ต้องอ
เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 05 กรกฎาคม 2561