การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน

จำนวนคนดู 3271 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

วางแผน ประเมินผล นำสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

 ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ 

 กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องอย่าง ถูกทิศทาง


หัวข้ออบรมสัมมนา

1. ภาพรวมของการบริหารผลการปฏิบัติงาน

     การเชื่อมโยง PM กับ HR. Partnership

2. การบริหารเป้าหมายขององค์กรกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน

     การวางแผนการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

3. การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน

     การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล

     การกระจายเป้าหมายสู่ตำแหน่งงาน

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

     การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

     การสื่อความในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

5. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

     การติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน

     การปรับแก้ให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการพัฒนา

6. การนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการบริหารงาน


วิทยากร

วัลภา วงศาโรจน์

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

ประสบการณ์โดยตรงด้าน HR มามากกว่า 20 ปี

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: hr, ประเมินผล, บริหารผลปฏิบัติงาน