การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า

จำนวนคนดู 7892 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

         การทำงานหากการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ได้ จะเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการมากที่สุด แต่ในความเป็นจริงนั้นย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งของหรือตัวบุคคล สาเหตุอาจเกิดจากความประมาทของบุคลากรเอง อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆไม่ได้รับการเอาใจใส่ หรือเกิดจากระบบการทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งของความไม่ปลอดภัยกับการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้น คลังสินค้าก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องมีการควบคุมดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมากในด้านความปลอดภัย ทั้งเครื่องมือ บุคลากร สถานที่เก็บ ชั้นวางสินค้า หรือสินค้า ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องทราบวิธีการควบคุมและการจัดการได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี รวมทั้งการป้องการและการแก้ไขหากมีปัญหาเกิดขึ้น สิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อช่วยลดปัญหาต่างๆ ทำให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น หากสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสีย และมีความปลอดภัย จะทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรอยู่เหนือคู่แข่ง เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับจากลูกค้ามากยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์

สร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความสำคัญในการจัดการและควบคุมความปลอดภัย มีความเข้าใจถึงวิธีการควบคุม – จัดการความปลอดภัย และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการปฏิบัติงานและสถานที่จริง

มีแนวทางในการจัดการและควบคุมความปลอดภัยโดยทุกคนมีส่วนร่วม

เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นและมีวิธีป้องกัน-แก้ไข


หัวข้ออบรมสัมมนา

     ความหมายและความสำคัญของการจัดการความปลอดภัย

     ความปลอดภัยกับการปฏิบัติงานคลังสินค้า

     ความปลอดภัยในคลังสินค้าเกี่ยวข้องกับต้นทุนและกำไรขององค์กรอย่างไร

     จิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย ... ทุกคนมีส่วนในการจัดการและควบคุมความปลอดภัยได้อย่างไร

     การป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าและผู้ปฏิบัติงาน

     การสื่อสารเพื่อความปลอดภัยและการควบคุม

     การจัดการคลังสินค้าเพื่อป้องกันสินค้าเสียหายและสูญหาย

     การควบคุมความปลอดภัยในการจัดเก็บ - เคลื่อนย้ายสินค้าสินค้า

     การควบคุมความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในคลังสินค้า

     เทคโนโลยี และ อุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า

     มาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในคลังสินค้า

     Case Study ปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข


Sponsored
วิทยากร

ฐณวัฒน์ วุฒิอิสราพัชร์ (อ.แชมป์)

สำหรับองค์กร (โลจิสติกส์)

ประสบการโดยตรงด้าน โลจิสติกส์ , คลังสินค้า

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ความปลอดภัย, คลังสินค้า, ควบคุมความปลอดภัย