อบรมหลักสุตร การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล ( HR for Non HR )

รหัสหลักสูตร: 66183

จำนวนคนดู 1997 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
อบรมหลักสุตร การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล   ( HR for Non HR )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     ปัจจุบันกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยการนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้เพื่อประเมิน ตรวจสอบ และวัดผลการปฏิบัติงาน อาทิ Competency, Key Performance Indicators เป็นต้น จึงจำเป็นต้องให้ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าที่ในการดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงานจนถึงวันที่พ้นสภาพไป โดยเรียกว่ากระบวนการบริหารคนภายในหน่วยงาน ดังนั้นผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน ตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลังพล การสัมภาษณ์ การคัดเลือก การพัฒนา และการดูแลรักษา โดยการนำเครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างถูกต้อง เพื่อให้พนักงานในหน่วยงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้

     หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล (HR for Non HR) เน้นที่ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีทักษะ มีความรู้ และมีความสามารถในการใช้เครื่องมือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อช่วยผลักดันให้องค์ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการ เครื่องมือ และกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปใช้ได้จริงภายในหน่วยงาน และสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. ความสำคัญของบริหารทรัพยากรบุคคล

   2. บทบาทของ HR ในยุคปัจจุบัน

   3. ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นบ่อย

   4. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล

   5. บทบาทของ Line Manager กับ ฝ่าย HR

   6. การวางแผนกำลังคน  (Manpower Planning)

   7. การสรรหาพนักงาน (Recruitment)

   8. การคัดเลือกพนักงาน (Selection)

   9. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

   10. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development)

   11. การบริหารค่าตอบแทน (Remuneration)

   12. การบริหารแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายแรงงาน

Workshop ฝึกจัดทำ JD. JS. IDP, KPI

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

   - การบรรยาย  40%

   - กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

   - กรณีศึกษา 10%


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

   - ผู้จัดการ / หัวหน้างาน

   - พนักงานที่กำลังได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้างาน

   - บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาตนเอง


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร อบรมหลักสุตร การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล ( HR for Non HR )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพ, HR for Non HR, อบรม HR, อบรม HR for Non HR, อบรมการบริหารทรัพยากรบุคคล, อบรมออนไลน์ HR for Non HR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด