การบริหารจัดการคลังสินค้าและลดต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยหลักการไคเซ็น (Warehouse Management and Inventory Cost Reduction with Kaizen)

รหัสหลักสูตร: 66668

จำนวนคนดู 2958 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การบริหารจัดการคลังสินค้าและลดต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยหลักการไคเซ็น (Warehouse Management and Inventory Cost Reduction with Kaizen)
รอบที่

1

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

3

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล
     การบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในส่วนขาเข้า (inbound) รวมถึง การหยิบสินค้า ตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในส่วนขาออก (Outbound) เป้าหมายหลักในการบริหารและดำเนินการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดระบบที่ดี ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานตามที่ต้องการ รวมถึงการควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การป้องกันและลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำอย่างเหมาะสม เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมถึงการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้า การจัดการคลังสินค้าจึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปทาน
     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำอย่างเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่าง ๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง  ต้นทุนสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้โดยสามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังให้ต่ำอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงอีกด้วย
     การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) เป็นแนวคิดของผู้บริหารญี่ปุ่น Kaizen เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคนในองค์กรตั้งแต่ ผู้บริหารสูงสุด บริหารระดับกลาง หัวหน้าแผนก และพนักงาน โดยถือว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่การมีนวัตกรรม (Innovation) ขององค์กรในที่สุด Kaizen จึงเป็นหัวใจของการทำงาน พนักงานทุกคนจะต้องมีจิตสำนึกว่า ต้องทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน” มีการปรับปรุงงานตลอดเวลาทีละเล็กทีละน้อย ไม่หยุดยั้ง ไม่ย่อท้อ อย่างสม่ำเสมอคงที่ และเมื่อมีโอกาสในการปรับปรุงก็ไม่รีรอที่จะทำ
     ดังนั้นการจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลังจึงเป็นสิ่งจำเป็นและต้องทำร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถป้อนวัตถุดิบให้กับสายการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตและส่งมอบสินค้าได้ทันตามเป้าหมายที่กำหนด ในขณะที่คลังสินค้ามีปริมาณสินค้าวัตถุดิบในจำนวนที่เหมาะสม ไม่มากและน้อยจนเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาด้านการผลิตซึ่งจะทำให้ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่ำอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผลดำเนินการทางธุรกิจดีขึ้น พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกำไรมากขึ้น สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วและเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่คลังสินค้าขนาดใหญ่อีกต่อไป รวมถึงปัญหาการดำเนินการต่าง ๆภายในคลังสินค้าลดลงด้วยการนำหลักการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือ Kaizen เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพภายในคลังสินค้าได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุมและเพิ่มความรวดเร็วในการการทำกิจกรรมต่าง ๆภายในคลังสินค้า
   2.  เพื่อลดต้นทุนและพื้นที่การจัดการปริมาณสินค้าคงคลังจำนวนมาก
   3.  เพื่อสามารถจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ
   4.  เพื่อสามารถทราบข้อมูลสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
   5.  เพื่อเพิ่มรอบการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังได้มากขึ้น สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่คลังสินค้า
   6.  เพื่อสามารถใช้หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
   1.    การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
               -    การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
               -    การจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังของคลังสินค้าและการจัดการการไหล
               -    การเคลื่อนไหวของสินค้าอย่างรวดเร็ว
               -    ตรวจนับสินค้าและเทคนิคการดำเนินงาน (Cycle Count Inventory)
               -    ดัชนีวัดประสิทธิภาพการทำงานของคลังสินค้า
               -    การวัดผลการปฏิบัติงานของคลังสินค้า
               -    การเพิ่มอัตรารอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio)
   2.    การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ
               -    การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
               -    วิธีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้ลดลงอย่างเหมาะสม
               -    Economic Order Quantity (EOQ) การสั่งซื้อที่ประหยัด
               -    การกำหนดค่า Safety Stock และรอบการสั่งซื้อที่เหมาะสม
   3.    การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังแบบ ABC
               -    การแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ Pareto
               -    การตรวจนับสินค้าตามรอบระยะเวลา
               -    การกำหนดปริมาณสินค้าคงคลัง Type A, B และ C
               -    การวางแผนการลดปริมาณสินค้าคงคลัง
   4.    เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า
               -    การใช้ Barcode & RFID ในการบ่งบอกสินค้า
               -    การใช้ระบบ WMS (Warehouse Management System)
   5.    หลักการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)
               -    การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) คืออะไร วัตถุประสงค์ ประโยชน์
               -    แนวทางและเครื่องมือในการทำ Kaizen
               -    กรณีศึกษาการทำ Kaizen ภายในคลังสินค้า
วิธีการสัมมนา
               -    การบรรยาย การให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย


วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ ดีโรจนวงศ์

อบรมสำหรับองค์กร (โลจิสติกส์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, คลังสินค้า, อบรมจัดซื้อ)

การจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain Management), Warehouse Management, การจัดการด้านขนส่ง, การบริหารจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  กลุ่มหลัก  ผู้จัดการคลังสินค้า/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร พนักงาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

ห้อง null

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารจัดการคลังสินค้าและลดต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยหลักการไคเซ็น (Warehouse Management and Inventory Cost Reduction with Kaizen)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารจัดการคลังสินค้าและลดต้นทุนสินค้าคงคลัง, ลดต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยหลักการไคเซ็น, Warehouse Management, Inventory Cost Reduction with Kaizen

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด