การจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency

รหัสหลักสูตร: 46909

จำนวนคนดู 3738 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำอธิบายหลักสูตร


หลักสูตรอบรม การจัดทำ Job Description บนพื้นฐานของ Competency เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้ความรู้ (Knowledge) ในหลักการพัฒนา การจัดทำ Job Description หรือ ใบกำหนดหน้าที่งาน ในปัจจุบัน ให้เป็น Job Description บนพื้นฐานของ Competency ซึ่งในการอบรมจะทำให้ท่านมีความเข้าใจ (Understand) ในกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการปรับปรุงพัฒนา JD ให้สอดคล้องกับระบบพื้นฐานของ Competency ท่านจะได้รับการฝึกทักษะ (Skill) การเขียน Job Description หรือที่เรียกทับศัพท์ว่า JD ที่ถือเป็นจุดเริ่มของการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญในการช่วยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ คุณสมบัติของผู้ที่จะปฏิบัติหนาที่ในตำแหน่งได้อย่างสัมฤทธิ์ผล โดยในการเขียนจะช่วยให้เกิดความครอบคลุมถึงการระบุสิ้งที่จะช่วยให้บุคลากรทราบว่าจะทำงานนั้นให้สำเร็จ จะต้องทำอย่างไร ต้องมีความรู้ (Knowledge) มีทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) อะไรจึงจะทำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถได้มากที่สุดตามระบบ Competency 
รวมถึง ต้องใช้ขีดความสามารถอะไรบ้างเพื่อทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมถึง การชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมของงานนั้นๆ และท่านจะได้รับทัศนคติ (Attitude) ที่ถูกต้อง ในการเชื่อมโยง JD on Competency Base  ไปสู่ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment & Selection) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (Training & Development)  การบริหารผลการปฎิบัติงาน (Performance Management) และการจัดทำความก้าวหน้าในอาชีพงาน (Career Path) ได้อย่างครบคลุมทุกมิติแบบ 360 องศาของการพรรณนาหน้าทีลักษณะการปฏิบัติงานบนฐานของ Competency ได้อย่างบรรลุผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารและองค์กร 

หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Outline : 1 Day Training

 • What is Job Description ?
 • ความหมายของ Job Description (ใบกำหนดหน้าที่งาน)
 • ความสำคัญและประโยชน์ของ Job Description
 • Job Description แบบเดิมกับแบบบนพื้นฐาน Competency
 • อุปสรรคที่มักพบในการจัดทำ Job Description
 • Competency คืออะไร ?
 • กรอบแนวคิดและความหมายของ Competency
 • ประเภทและระดับของ Competency ในองค์กร
 • ประโยชน์ของการทำ Competency ต่อองค์กร
 • แนวทางการหา Job Competency ของตำแหน่งงาน
 • ความสัมพันธ์ของ Job description กับการวิเคราะห์งาน (JA : Job Analysis) และคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน (JS : Job Specification)
 • ใครที่ควรเป็นผู้กำหนด Job description
 • ผู้เกี่ยวข้องในการกำหนด Job description
 • ขั้นตอนในการจัดทำ Job Description

          - องค์ประกอบสำคัญการจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency สมัยใหม่

          - การทบทวนขอบเขตหน้าที่หลักของหน่วยงานกับตำแหน่งงานด้วย Function Matrix

          - การเขียน Job Description บนพื้นฐาน Competency

          - หัวใจสำคัญและความสำเร็จของใบกำหนดหน้าที่งาน

 • การจัดทำ Job Competency ของตำแหน่งงาน

           - การกำหนด ทบทวนโครงสร้าง วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ขององค์กร

           - การกำหนด ทบทวนหน้าที่และภารกิจของหน่วย

           - การกำหนด ทบทวนหน้าที่ของตำแหน่งงาน

           - การกำหนดบทบาทและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง

           - การกำหนด Competency ที่จำเป็นของผู้ดำรงตำแหน่ง

 • ขั้นตอนการวิเคราะห์หา Job Competency ของตำแหน่งงาน

           - ตัวอย่างคำที่นิยมเขียนในรายละเอียด/กิจกรรมของงาน

           - การกำหนด Job Competency ของแต่ละตำแหน่งงานใน JD ให้สอดคล้องกับบทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

           - ความสัมพันธ์ของ Job Description และ Job Competency กับ Training Road Map

 • การนำใบกำหนดหน้าที่งานไปใช้ประยุกต์ในองค์กร
 • การเชื่อมโยง Job Description และ Competency กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ตัวอย่างและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

Sponsored
นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)หัวข้อใหม่นี้ พัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็นการต่อยอ...

ดูรายละเอียด
การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional)

การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional) ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

วัฒนา วาทะพล (อ.วัฒนา)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริการ, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาบุคลิกภาพ)

อาจารย์วัฒนา วาทะพล เป็นที่ปรึกษาด้านระบบ Competency และ KPI เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ ชนะเลิสศการพูดสุนทรพจน์ ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและรางวัลนักโต้วาทีดีเด่น Talk Show ก้าวแกร่งแห่งนักขาย Talk Show อนาคตธุรกิจไทย Thailand 4.0 ปัจจุบัน HRM & HRD Manager สถาบันฝึกอบรม FIT Pro ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาองค์กร (Organization Development Advisor) Junsuwan Moji วิทยากรรับเชิญบรรยายในภาครัฐและเอกชน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดทำ Job Description, เทคนิคการจัดทำ Job Description, การจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency, Competency, สถาบันฝึกอบรม FIT Pro, หลักสูตรอบรมการจัดทำ Job Description