สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จของทีม (Leadership for Team Succession)

จำนวนคนดู 3392 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จของทีม (Leadership for Team Succession)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักการและเหตุผล

          จากคำกล่าว “ผู้นำใครๆ ก็เป็นได้!” แต่เมื่อถึงสถานการณ์การทำงานที่ต้องปฏิบัติจริง ที่พบเจอกับปัญหา อุปสรรค หรือมีข้อจำกัดในการทำงาน ผู้นำที่แท้จริงที่จะช่วยชี้นำทีมเดินทางไปในเส้นทางที่ถูกต้อง จนถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดความสูญเสีย เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยาก อีกทั้งองค์กรส่วนมากมักเชื่อตามๆ กันว่า องค์ประกอบของผู้นำ ต้องมีตำแหน่งงานเป็นระดับผู้บริหารหรือระดับจัดการเท่านั้น ทำให้เมื่อถึงยามคับขัน ตามค่านิยมที่มุ่งความหวังพึ่งผู้นำที่มีตำแหน่งสูงๆ (แต่บางครั้งด้อยภาวะผู้นำ) ทำให้ผู้นำโดยการแต่งตั้งที่ขาดภาวะผู้นำไม่สามารถแสดงบทบาทผู้นำทีมที่ดีได้ ทำให้เกิดความเสียหายมากมายกับองค์กร


วัตถุประสงค์

          1.เพื่อให้พนักงานทุกคนที่เป็น Key Person โดยเฉพาะระดับหัวหน้างานขึ้นไปรู้ เข้าใจเกี่ยวกับ ภาวะผู้นำ

          2.เพื่อให้ทราบถึงหลักการและแนวปฏิบัติของการเป็นผู้นำที่ดี

          3.เพื่อให้สามารถประยุกต์หลักการและเทคนิคต่างๆ ของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพได้ และสามารถทำให้องค์กรหรือหน่วยงานบรรลุเป้าหมายได้

          4.เพื่อเป็นการทบทวน หรือยกระดับภาวะผู้นำ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่องค์กรคาดหวังและไว้วางใจ

          5.เพื่อเป็นเวที หรือโอกาสที่ดีในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

หัวข้ออบรมสัมมนา

          1. ความหมายและบทบาทของผู้นำและภาวะผู้นำ

          2. สมรรถนะของผู้นำ (Competency Based Leadership) เช่น ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ  

        (Attribute)

          3. แนวคิด ทัศนคติ หรือ Mind set ของผู้นำที่ดี

          4. เทคนิคการใช้ภาวะผู้นำกับทักษะ 10 เก่ง ในการทำหน้าที่ผู้นำทีมที่องค์กรไหนๆ ก็อยากได้ ได้แก่ เก่งจัดการงาน, เก่งปกครองลูกน้อง, เก่งสื่อสาร, เก่งโน้มน้าว จูงใจ, เก่งมอบหมายหรือสั่งงาน, เก่งสอนงาน, เก่งบริหารทีม, เก่งบริหารความขัดแย้ง, เก่งบริหารเวลา และเก่งกล้าตัดสินใจ 

          5. การฝึกฝนภาวะอารมณ์และการควบคุม (Leadership EQ & Stress) 

          6. ผู้นำการเปลี่ยน (Leader and Change Management)

          7. ผู้นำเรื่องวัฒนธรรมองค์กร (Leader and Organizational Culture)

          8.ทักษะการเจรจาต่อรองของผู้นำ (Leader Negotiation Skills)

          9.ผู้นำกับความคิดเชิงกลยุทธิ์ (Leadership and Thinking Strategically)

          10.การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program)

          11.ผู้นำกับการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร (HR-Development and Organization Development)


วิทยากร
ดูประวัติ

สิทธิทัศน์ ทองสุข

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: บุคคล, อบรม, ผู้นำ, พัฒนาองค์กร, HR, อบรมโคราช
เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
3900บาท
เพื่อการค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่านจำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการได้ครบเครื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อย
การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์
3800บาท
ปัจจุบันการบริหารทีมงานถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงานในองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากรว่าเป็นทรัพย์สินที่มี
การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน
3900บาท
เป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน ได้แก่การนำ ซึ่งเป็นคำสั้นๆ แต่มีความหมายที่ต้องดำเนินการจัดการอย่างไม่มีวันจบสิ้น หัวหน้าที่ดีจะต้องเข้าใจพื้นฐานความเป็นมาของคน เพราะคนเท่านั้นที่จะรับคำสั่งได้ ทำได้ และตามได้ จากนั้นจึงต้องเข้าใจว่าจะสั่ง
การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า CRM-CEM
3800บาท
"CRM and CEM" เปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของทุกธุรกิจที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า เป็นส่วนสำคัญของการบริหารงานทางด้านการตลาด และการปฏิบัติงานภายในองค์กร นอกจากนี้ CRM ยังสามารถดึงลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทอีก ตลอดจ
การคัดเลือกและบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
ในสภาวการณ์ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถ อยู่เหนือคู่แข่งขันได้นั้นหมายถึงความได้เปรียบในทุกๆด้าน ซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่จะทำให้องค์กรอยู่เหนือคู่แข่งขันได้ เช่น เรื่องคุณภาพ ทั้งการให้บริการ และคุณภาพของสินค้า หรือต้นท
People Management Skill | สุดยอดทักษะการบริหารคน
2800บาท
โปรแกรมสำหรับวางแผนการบริหารงานบุคคลสำหรับองค์กร โดยมุ่งเน้นพัฒนาจุดแข็งของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สร้าง IDP และแผนการประเมินที่ตอบสนองต่อธุรกิจ
การควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF, IMDS)
3900บาท
เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
การตรวจแนะนำ ควบคุมและติดตามผู้ประกอบการ  การออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรตามแนวทางใหม่
2140บาท
ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาจะได้รับทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีของผู้ประกอบการ เพื่อจะได้ตั้งรับกับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายและข้อเท็จจริง
กฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร
3900บาท
ผู้บริหารขององค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เริ่มตั้งแต่ประเภท ของสัญญาจ้างงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ตลอดไปจนถึงการเลิกสัญญาจ้าง ซึ่งจะทำใ